Bakrunnshistorie om Lia gård
Lia gård er ett bureisingsbruk, 4 kilometer nord for Steinkjer, innerst i Kvamslia, nordøst for Steinkjer skistadion. Etablert i 1937, med 86 dekar dyrket mark og 26 dekar skog. Opprinnelig var arealet en del av Hegge gård. Bruket ble etablert av Helga og Magne Kvam. Driftsbygningen ble bygd i 1938, hovedbygningen ble reist i 1941.
 
Lia ble overdratt til Steinkjer kommune på midten av 1980-tallet. Huset ble etter det brukt av Steinkjer O-klubb og Steinkjer skiklubb. I 2000 var huset i så dårlig forfatning at det ble vurdert revet. I stedet ble det vedtatt at huset skulle restaureres som et ledd i kommunal arbeidstrening. I 2000 ble nytt tak lagt av fire Kosovoalbanske flyktninger som var i Steinkjer. Påbygget ble startet i 2001 og pågikk i tre år.

Lia gård ble etter hvert utleid til og driftet av dagtilbudet i Steinkjer (enhet Mestring og oppfølging) til rehabilitering og kvalifisering av ungdom. De siste årene har det vært liten aktivitet ved gården, og Lia ble derfor vurdert overdradd til en ideell organisasjon utenfor kommunen.

Flere av enhet Fergeland sine beboere mistet i 2015 sitt dagtilbud ved Jæktsmedgata, grunnet samlokalisering av psykiatritjenesten og deres behov for større plass. Etter å ha inngått avtale med Steinkjerbygg ble Lia gård, arbeidsarena for flere unge mennesker med sammensatte og komplekse funksjonsnedsettelser fra 2016. Husene ved Lia gård har behov for stadig tilsyn, og for nødvendig vedlikehold og «småflikk». Mye av dette utføres av enhetens beboere og ansatte, som arbeidsoppgaver, i tillegg til å ha ansvar for plenklipp og rydding av nærliggende gapahuk.

I desember 2019 ble «gamle Barnas hus» flyttet fra Martens-Hagan til Lia. Her foreligger det nå planer om å etablere en arena/sportshotell for utleie i ett samarbeid mellom Olympiatoppen og kommunen.

Sektor habilitering og legetjenester i Steinkjer kommune, ved enhet Fergeland har nå en 10-års kontrakt med Steinkjerbygg om leie av Lia gård, slik at beboerne ved Fergeland har en arena for aktivitet og arbeid. Arbeidslivet er mangfoldig, samtidig som det er inngangsporten til fellesskap og deltakelse også for mennesker med utviklingshemming.

«Folk treng hus, og hus treng folk i all si tid»

Lia gård er en perle av ett hus, og med en «varm og god sjel». Her skapes «gode dager» som bidrar til en strukturert, aktiv og meningsfylt tilværelse på dagtid, for flere av enhetens beboere. Lia blir brukt som arena for arbeid hver ukedag, men blir i liten grad benyttet på kvelder, helger og ferier.

Gjennom samhandlingsreformen er det lagt til rette for mer helhetlige tjenestetilbud, og stortingsmeldinga «Morgendagens omsorg» legges det større vekt på aktivitet, deltakelse og mestring som helt sentrale elementer i framtidens helse og omsorgstjenester.

Målet med buken av Lia
Vi har ønsker og ett mål om at Lia gård, blir til ett aktivitetshus på dag, kveld, helg og i ferier for funksjonshemmede i Steinkjer kommune, og som også kan leies ut til funksjonshemmede fra andre kommuner. Forskning viser at mennesker med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser ofte har begrensede sosiale nettverk og få nære venner. I tillegg har mange av de mere fritid enn andre, siden få er i arbeid, og noen ikke har dagtilbud eller har halve arbeidsdager-dager. Fritidsaktiviteter kan følgelig være særlig viktig for livskvaliteten for mennesker med utviklingshemming.

Tilrettelagt fritid har flere steder i landet blitt ett begrep og ett tjenestetilbud som benyttes stadig oftere. Tilrettelagt fritid skal bistå personer i kultur- og fritidsaktiviteter som de selv ønsker å delta i. Ellen Saur ved Universitet Nord, beskriver følgende i sin forskningsrapport:

 «Kultur- og fritidsaktiviteter fyller mange funksjoner, hvor rekreasjon, avslapning og sosiale møtesteder er noen eksempler, og at man via kultur og fritidsaktiviteter kan leve ut viktige sider av seg selv. Ofte snakker vi om fritidsaktiviteter som noe vi gjør for avkoblingens skyld. For mange personer med utviklingshemming blir også fritiden en arena for trening på ulike ferdigheter. Men nettopp gjennom kulturelle aktiviteter kan det være rom for «å være seg selv» (Saur 2008).

Vi ved enhet Fergeland ønsker i større grad å legge til rette for at mennesker med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser skal få ta større del i kultur og fritidsaktiviteter, i tillegg til å bidra med hensiktsmessige lokaler for hytte/ferie opplevelser. Muligheter til aktivitet, deltakelse og sosialt fellesskap må inngå som ett tilbud også for mennesker med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser.

 • Pensjonistkaffe – tilbud til seniorene i bo og habilitering
 • Lørdagskaffe
 • Matgruppe – matkurs med fokus på sunne matvarer
 • Hobbygruppe - stikking, maling, perling, lysstøping, laminering, julepynt påskepynt osv
 • Musikkgruppe - gitar, trommer, orgel og rytmeinstrument osv.
 • Ruslegruppe - for de som ønsker å gå lette turer, med påfølgende kaffe i Lia
 • Turgruppe – tur til Svarttjønna, skiturer osv.
 • Dansegruppe – fokus på bevegelse og bruk av kroppen
 • Bingokveld
 • Spill-kveld – dataspilling
 • Jålekveld – med fokus på velvære, neglelakk og leppestift
 • Hyttehelg – tilbud om overnatting med sosialt samvær, se film, lage mat i fellesskap osv.
 • Feriested

Med å etablere Lia som base for ulike kultur og fritidsaktiviteter vil man bidra til gode forebyggende tiltak både fysisk og psykisk. Man vil ha mulighet til å skape gode opplevelser gjennom fysisk, sosial og kulturell aktivitet, som skal være tilpasset den enkeltes interesser, ønsker og behov.

I masterplanen som nettopp er presentert vektlegges betydningen av forebyggende tjenester overfor eldre i kommunen. Dette er også gjeldende for yngre mennesker med nedsatt funksjonsevne. I Masterplanen skrives det følgende:

«Folkehelseloven pålegger kommunene ansvar for å fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og å bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse (§ 1). Kommunen skal gi informasjon, råd og veiledning om hva befolkningen kan gjøre for å fremme helse og forebygge sykdom (§ 7).

 Helse- og omsorgstjenesteloven pålegger kommunen å tilby sine innbyggere helsefremmende og forebyggende tjenester (§ 3-2). Dette skal blant annet skje ved opplysning, råd og veiledning. Kommunen skal ha oversikt over befolkningens helsetilstand og dens påvirkningsfaktorer og skal arbeide for at det blir satt i verk velferds- og aktivitetstiltak for eldre og andre som har behov for det (§ 3-3).

NAKU sier at det i nasjonale og internasjonale studier tyder på at mennesker med utviklingshemming er mer utsatt for å utvikle psykiske lidelser enn befolkningen generelt.

De generelle behovene for å kunne ha en god psykisk helse gjelder for alle mennesker. Noen av faktorene som spiller inn på å oppleve god psykisk helse er en grunnleggende trygghet på seg selv, og sin verdi som menneske, en følelse av tilhørighet og mestringsopplevelser i dagliglivet.

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)   viser til en sammenheng mellom kultur og helse. De har kommet med følgende data: «De som engasjerer seg i kulturlivet på en eller annen måte føler at de har bedre helse fordi det er sosialt og kontaktskapende og fører til aktivitet. Ved å sammenligne opplysninger om deltagelse i kulturelle aktiviteter med helseopplysninger, har nemlig forskerne funnet at alle som konsumerer kultur i en eller annen form opplever bedre helse, er mer tilfreds med livet sitt og har mindre forekomster av angst og depresjon, sammenlignet med folk som ikke er så opptatt av kultur». 

Helsebegrepet er vidt men NAKU sier følgende: «Helse skapes, på samme måte som livskvalitet, vil også helse som oftest kunne sies å formes og utspille seg på «arenaen» for samspill mellom aktuell person og omgivelsene. Omgivelsene må i denne sammenheng innbefatte alt fra nærmiljø og nærrelasjoner til samfunnet i vid forstand».

Enhet Fergeland, i samarbeid med de andre enhetene i sektoren, har stor tro på at vi skal kunne bidra til at Lia kan bli ett «levende og aktivt hus» for mennesker med utviklingshemming og som vil fremme god helse for den enkelte, både fysisk, psykisk og sosialt.

Det har vært foretatt en god del oppgraderinger/opp-pussing inn og utvendig av Lia gjennom dugnadsarbeid fra ansatte og beboere ved enhet Fergeland. Dette har latt seg gjøre med overføring fra tidligere overskudd fra Steinkjer kommune, samt økonomisk gave fra Steinkjer sanitet både i 2018 og 2019. Det er fortsatt noe som gjenstår av dette arbeidet, og det ville ha vært fordelaktig å fått noe økonomisk støtte i videreutviklingen av Lia som aktivitetshus.


«Folk treng hus, og hus treng folk i all si tid»
Vi treng Lia, og Lia treng oss


Kontaktinformasjon for Lia

Mona Alstad,  tlf: 40 02 92 80. mail Mona.Alstad@steinkjer.kommune.no    
Pål Nonstad, tlf. 48281388, mail Pal.Nonstad@steinkjer.kommune.no


Mona Bartnes Alstad
Enhetsleder Fergeland