Avhandlingen presenterer ny kunnskap om hvordan kultur, ledelse og handlingsrom virker inn på innovasjonsarbeid i en kommunal hverdag. Det er stor grad av likhet mellom kommunene, og størrelse spiller liten rolle. Felles for kommunene er at de kjennetegnes av en innovasjonskultur og en ledelse som tar et tydelig ansvar for innovasjonsarbeid og som bevisst prøver å skape kultur og handlingsrom for det. Handlingsrommet for å drive innovasjonsarbeid på operativt nivå begrenses derimot av mangel på tid og økonomiske ressurser. Ressursknapphet og krysspress kan være en kilde til innovasjon, men er også en hemmer. Innovasjon forstås her som noe nytt, som samtidig er nyttiggjort, og som bidrar til økonomisk gevinst i en eller annen forstand.

Studiet Master of public administration tilbys i samarbeid mellom Handelshøjskolen i København, Nord Universitet og NTNU.

Les hele avhandlingen her (last ned fra åpent arkiv på hjemmesiden til Nord Universitet)