Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Lærlingeordningen

Kommunens lærlingeansvarlig
Jorid Bakkan Johansen
mob: 474 77 439, mail: jorid.johansen@steinkjer.kommune.no

Steinkjer kommune har lærlinger i 7 forskjellige fag:
Helsearbeiderfag, barne- og ungdomsarbeiderfag, kontor og administrasjon, aktivitør, institusjonskokk og anleggsmaskinførerfaget. Det tas inn 21 ungdomsrettselever hver høst og i tillegg ca 3-5 andre. Totalt har kommunen ca 45 lærlinger til enhver tid.

Overordnet læreplan for Steinkjer kommune 
 

Aktivitør

Fagansvarlig:
Rita Andreassen
mob: 916 24 675, mail: rita.andreassen@steinkjer.kommune.no

Aktuelle arbeidssteder
Aktivitøren arbeider i boliger, dagsentre, arbeidssentre (for eldre og funksjonshemmede), barnehager, SFO, skoler, institusjoner for rusmisbrukere, fengsler, samt blant ansatte i privat og offentlig virksomhet.

Sentrale arbeidsoppgaver
Aktivitøren jobber selvstendig eller sammen med andre i skapende prosesser med tilrettelegging av aktiviteter som hovedoppgave og kreativitet som et overordnet mål. Sentrale arbeidsområder er å:

 • Tilrettelegge aktiviteter individuelt og i grupper på ulike nivåer
 • Utvikle og kvalitetssikre produkter og prosesser i aktivitetene
 • Kommunisere med og veilede både brukere og kolleger
 • Velge og planlegge, tilrettelegge, lede og gjennomføre, vurdere og dokumentere aktiviteter
 • Være bidragsyter i tverrfaglig samarbeid på arbeidsplassen
 • Utvikle og kvalitetssikre, selge og markedsføre både varer og tjenester i tilknytning til ulike aktiviteter

Personlige egenskaper
Du må ha evne til å komme i kontakt med og bry deg om ulike typer mennesker, være kreativ og ansvarsbevisst. Du må ha evne til finne gode løsninger på praktiske utfordringer.

Diverse informasjon

Anleggsmaskinførerfaget

Fagansvarlig
Steinar Aurstad
mob:969 43 054, mail: steinar.aurstad@steinkjer.kommune.no 

Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Fagansvarlig
Heidi Ruth Alstad
tlf: 969 40 234, mail: heidi.ruth.alstad@steinkjer.kommune.no

Aktuelle arbeidssteder
Som barne- og ungdomsarbeider kan du få arbeid i barnehager, skoler, skolefritidsordninger, klubber og kommunale etater.

Sentrale arbeidsoppgaver
Barne- og ungdomsarbeideren tilrettelegger og velger hensiktsmessige pedagogiske metoder i arbeid med barn og unge i alderen 0 – 18 år. Sentrale arbeidsområder er: 

 • Planlegging, ledelse, gjennomføring og evaluering av pedagogiske aktiviteter for barn og unge
 • Tilrettelegging for lek og fysisk aktivitet med utgangspunkt i den enkeltes funksjonsnivå og livssituasjon
 • Anvendelse av forming, sang, lek, musikk, litteratur og drama i det daglige arbeid
 • Kommunikasjon med mennesker med ulik kulturell bakgrunn, livssyn og sosial status
 • Samarbeid med barn og unge, foresatte, kolleger og andre samarbeidspartnere
 • Grensesetting, konfliktløsing og å være en tydelig voksenmodell

Personlige egenskaper
Det er viktig å kunne omsette teoretiske kunnskaper i praksis. Du må være flink til å komme i kontakt med mennesker, ha samarbeidsvilje, samhandlingskompetanse, observasjonsevne og være ansvarsbevisst.

Formelle krav
Utøvelsen av faget krever politiattest som viser at du ikke er siktet, tiltalt eller dømt for overgrep mot barn.

Diverse informasjon

Helsearbeiderfaget

Fagansvarlig
Inger Grete Kvam Nordseth
tlf: 47793 820, mail: inger.grete.nordseth@steinkjer.kommune.no

Aktuelle arbeidssteder
Helsefagarbeideren arbeider i spesialisthelsetjenesten, i psykisk helsevern på alle nivåer og i institusjoner og varierte omsorgs- og behandlingstilbud i kommunal og privat sektor.

Sentrale arbeidsoppgaver
Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten. Sentrale arbeidsområder er:

 • Utøvelse av faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp, med brukeren i sentrum
 • Arbeid med helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende pleie- og omsorgstiltak
 • Planlegging, utføring og deltagelse i det totale behandlingsopplegget for pasienten/brukeren
 • Å arbeide etter gjeldende hygieniske, ernæringsmessige og ergonomiske prinsipper
 • Å håndtere medikamenter etter gjeldende lovverk
 • Journalføring, dokumentasjon og rapportering

Personlige egenskaper
Det er viktig med personlig egnethet i forhold til yrkesutøvelsen. Du må kunne bry deg om, vise omsorg og respekt for og ta hensyn til andre mennesker. Du bør kunne arbeide både selvstendig og i samarbeid med andre.


Diverse informasjon

IKT-servicefag

Fagansvarlig


Aktuelle arbeidssteder
Aktuelle arbeidsplasser knyttet opp mot drift og vedlikehold av IKT-systemer finnes i alle typer virksomheter, offentlige og private.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Drift og vedlikehold av virksomhetens IKT-systemer
 • Informasjonssikkerhet
 • Etikk og personvern
 • Installasjon, bruk og vedlikehold av programvare
 • Rådgivning, veiledning og opplæring i bruk av IKT-systemer
 • Service og brukerstøtte

Personlige egenskaper
Du må kunne arbeide systematisk og nøyaktig, både selvstendig og i samarbeid med andre. Gode kommunikasjonsevner og god skriftlig og muntlig framstilling på norsk og engelsk er viktig, og du må kunne behandle fortrolige opplysninger på en etisk forsvarlig måte. Du bør ha evne til å tenke nytt, være kreativ og interessert i ny teknologi.


Diverse informasjon

Institusjonskokkfag

Fagansvarlig
Freddy Nessan Østborg
mob: 984 66 888, mail: freddy.nessan.ostborg@steinkjer.kommune.no

Aktuelle arbeidssteder
Som institusjonskokk kan du få jobb i private og offentlige institusjonskjøkken innen for eksempel helse- og sosialsektoren (sykehus, pleiehjem), skolevesenet, fengselsvesenet eller Forsvaret, på boligplattformer og i kantiner.

Sentrale arbeidsoppgaver
Institusjonskokkfagets egenart ligger i å ivareta ansvaret for heldøgns forpleining over tid og produksjon av fullverdig mat til dem som trenger spesialkost. Sentrale arbeidsområder er:   

 • Behandling av råvarer
 • Kostplanlegging og sammensetting av ulike dietter
 • Produksjon og distribusjon av alle måltider som inngår i heldøgnsforpleining
 • Mengde-, pris- og næringsberegning av oppskrifter
 • Budsjettering og menyplanlegging for lengre perioder med hensyn til variasjon, råvaretilgang og brukernes mattradisjoner
 • Bruk og enkelt vedlikehold av maskiner og annet utstyr

Personlige egenskaper
Institusjonskokken må kunne arbeide planmessig, rasjonelt, effektivt og hygienisk, både selvstendig og i samarbeid med andre. Du må forstå matens ernæringsmessige betydning og kunne lage mat som gir positive opplevelser, til både friske og syke. Kreativitet og estetisk sans kan være en fordel.

Diverse informasjon

Kontor- og administrasjonsfag

Fagansvarlig
Lillian Høisæther
mob: 907 33 171, mail: lillian.hoisether@steinkjer.kommune.no

Aktuelle arbeidssteder
Kontor- og administrasjonsmedarbeidere jobber i offentlige virksomheter, biblioteker, service- og informasjonssentre og i private bedrifter.

Sentrale arbeidsområder er:

 • Service, kundebehandling og veiledning
 • Skriftlig og muntlig informasjonsformidling
 • Kunnskapsorganisering og -flyt i dokument- og informasjonsbehandling
 • Innkjøp, budsjett-, regnskaps- og lønnsarbeid
 • Kontorstøtte-, administrasjons- og saksbehandlingssystemer
 • Bruk og vedlikehold av kontorteknologiske hjelpemidler

Personlige egenskaper
En kontor- og administrasjonsmedarbeider må kunne arbeide planmessig, systematisk, rasjonelt og effektivt. Det er viktig med god skriftlig og muntlig framstilling både i norsk og fremmedspråk, og du må kunne yte god service overfor kunder.


Diverse informasjon