Kunngjøringer

Her legges kunngjøringer som også annonseres i kommunens fellesannonse i avisene, unntatt ledige stillinger og høringer. Disse ligger under hhv Politikk og Selvbetjening. Direkte linker:
Høringer   og   Ledige stillinger
_____________________________________________________________________________________

Varsel om igangsatt detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for Felleskjøpet, gnr 192 bnr 225

13.07.18

Norconsult AS varsler på vegne av oppdragsgiver Agri Eiendom AS oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale ifbm utvidelse av Felleskjøpets anlegg i Steinkjer.

Åpen kirke (open church) i sommer

27.06.18

Steinkjer kirke er åpen hver dag fra 25.juni til 5.august. Mære kirke vil være åpen hver dag i juli untatt lørdager.

Kirka

Varsel om igangsatt reguleringsarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale for Ognabredden boligområde.

07.05.18

Tverrsnitt AS v/ Karl Moen har på vegne av OGV139 AS fått i oppdrag å utarbeide reguleringsplan for Ognabredden boligområde beliggende nordøst for Midjobrua. Se annonse om oppstart av reguleringsarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale i lenken nedenfor.

Plangrense Ognabredden

Fastsatt planprogram for regulering av fv. 17 Dyrstad - Kvarving

28.03.18

Formannskapet fastsatte i møte den 22.3.18 planprogram for reguleringsplanarbeidet for fv. 17, strekningen Dyrstad - Kvarving.

4 alternative traseer fv. 17 Dyrstad - Kvarving

Trivselsreiser 2018 - Kypros 15. oktober

20.03.18

Høstens tur går til Kypros hvor det kan velges mellom to forskjellige bosteder.

Trivselsreise 2018

Steinkjer kommunes fasadefond - statutter

12.03.18

Steinkjer kommunes fasadefond er et lavterskeltilbud for eiere av verneverdige bygninger i Steinkjer sentrum.

Vi minner om nytt kommunenummer fra 01.01.2018

05.01.18

I og med at fylkene Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag ble slått sammen pr 01.01.2018, ble det nødvendig å endre kommunenummer i det nye fylket. 

Byen sett sørfra - ved fjorden

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

06.03.18

Se informasjon om tilbudet, oversikt over vaksinasjonsdatoene og hvor du kan møte opp.

HPV-vaksinelogo

Tilskuddskurs for lag og foreninger

18.09.17

Kommunen inviterer frivillige lag og foreninger til kurs for å få tips om hvordan søke tilskudd via Tilskuddsportalen.

Logo for tilskuddsportalen

Vedtatt reguleringsendring- endring av bestemmelser til område 2.B.1 i reguleringsplan Sørsia bydel

12.01.18

Formannskapet har i møte 04.05.17 vedtatt endring i bestemmelser knyttet til kvartalet 2.B.1 i reguleringsplan Sørsia bydel. Det aktuelle området er tomta til Steinkjer skole.

Fastsatt planprogram for regulering av nytt Mære-kryss. Alternativ 2C for nytt kryss valgt.

16.03.17

Formannskapet fastsatte i møte den 9.3.17 planprogram for reguleringsplanarbeidet for nytt Mære-kryss. Samtidig ble det vedtatt å regulere alternativ 2C beskrevet i planprogrammet.

Nytt Mærekryss?

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid- endring av bestemmelser Steinkjer skole

04.01.17

Det varsles jfr plan- og bygningslovens § 12-8, om oppstart av reguleringsplanarbeid.Formål med planarbeidet er å endre bestemmelsene knyttet til område 2.B1 i gjeldende reguleringsplan for Sørsida bydel, vedtatt 20.06.2012. Dette for å legge til rette for bygging av ny barneskole på tomta.

Vedtatt reguleringsplan for Skjærsjøen øst II - hytteområde

12.01.18

Kommunestyret i Steinkjer vedtok i møtet den 16.11.2016 reguleringsplan (detaljregulering) for Skjærsjøen øst II - hytteområde.

Varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid: Skarpnes skole med tilliggende områder

18.11.16

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved oppstart av planarbeid for Skarpnes skole med til­liggende områder. Forslags­stiller er Steinkjer kommune. Norconsult utarbeider planen på vegne av kommunen. Planen utarbeides som detalj­reguleringsplan. Plan­arbeidet er vurdert til ikke å komme inn under krav om konsekvens­utredning jfr. Pbl § 4-2.

Presentasjoner fra folkemøtet om nytt vegkryss på Mære (2.11.16)

01.03.17

I forbindelse med arbeidet med elektrifiseringen av Trønderbanen må brua over jernbanen på Mære heves. Siden brua ligger så nært E6 må den samtidig legges over hovedvegen gjennom Mære. Dette vil føre til en endret kryssløsning på Mære som totalt sett vil bli en mer trafikksikker løsning enn den som er der i dag.

Nytt Mærekryss?

Detaljregulering Skolegata 22/24 mfl (NORD Universitet) - Varsel om oppstart av planarbeid

09.12.16

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler InCube Arkitektur og Design, Praksis Arkitekter og Norconsult på vegne av DH Eiendom oppstart av planarbeid med detaljregulering for Skolegata 22 og 24 i Steinkjer kommune, gnr/bnr 192/486 og 192/594, del av tilgrensende veier, samt driftsvei for kirkegården som ligger delvis inne på gnr/bnr 192/64 (Sannangata 2-6).
Planområdet er på ca. 28,5 daa, og spenner mellom Ogndalsveien (FV 762) i nord, Skolegata i vest, Sannangata i sør og Kirkegården i øst.