Hvem kan ta kontakt / henvises?

 • Personer som har fått kreft og som har behov for oppfølging med samtaler eller hjelp til administrering av behandling
 • Personer som har hatt samarbeid med kreftenheten ved St. Olav hospital eller Sykehuset Levanger og trenger oppfølging når de kommer hjem.
 • Personer som har fått personer med kreft i sin familie/ nære nettverk. Det er viktig at voksne og barn rundt den rammede også har noen å prate med.

  Kreftomsorg - henvisningsskjema

Serviceerklæring

Denne serviceerklæringen beskriver hovedinnholdet i Kreftsykepleiertjenestens tilbud. Steinkjer kommune ønsker med det å utvikle god kontakt med alle som er i kontakt med oss, og avklare forventninger til hverandre.

TAUSHETSPLIKT
Kreftsykepleier har taushetsplikt. Det betyr at hun ikke kan gi opplysninger om dine personlige forhold til andre uten ditt samtykke.

MÅLSETTING FOR KREFTSYKEPLEIERTJENESTEN
 • Lavterskeltilbud til innbyggerne i Steinkjer kommune
 • Et trygt og kvalitativt godt tilbud
 • Et godt, tverrfaglig samarbeid som gir et helhetlig tilbud til brukeren. Bruker i sentrum for samhandling.
VI KAN TILBY
 • Hjelp og støtte til mennesker med diagnosen kreft, og deres nærmeste familie- også barn.
 • Behjelpelig med informasjon til lærere og medelever i skole og barnehage.
 • Støtte, oppfølging, råd og veiledning og ut fra de problemer du presenterer. For eksempel smertelindring, ernæring, symptom lindring, oppfølging i forhold til ulike behandlingsopplegg, støttesamtaler. Hjelp utformes ut fra dine behov.
 • Deltagelse i ansvarsgruppe og utarbeidelse av Individuell plan.
 • Formidle kontakt med Kreftforeningens ulike grupper, ut fra diagnose.
 • Ulike kurs – eks. Lær og leve med kreft – et samarbeid med Kreftforeningen. Kursene er gratis, se i Trønder Avisa eller Steinkjer Avisa
 • Folkeopplysning og rådgiving/ veiledning til andre samarbeidspartnere
 • Informasjon til barn/ungdom som har en i familien som har eller har hatt kreft eller har noen som er død av kreft. Vi har felles møtepunkt for de barna/ungdommene, som heter Treffpunkt.
 • Trivselsgruppa for kreftrammende og deres pårørende. Treff 1 gang i mnd. Møter og turer. Drives av frivillige.
 • Formidling av opplysninger om andre tilbud i kommunen
 • Koordinering mellom sykehus, fastlege og kreftsykepleieier.
 • Gratis tjeneste
VI TILBYR IKKE
 • Vi kan ikke tilby deg daglig oppfølging eller oppfølging utover vanlig arbeidstid, det kan evt inngås avtale med hjemmesykepleien eller sykehuset
 • Vi har ikke myndighet til å innvilge hjelp utover våre tjenester, men kan bistå med assistanse til søknader.
DU KAN FORVENTE AV OSS AT:
 • Du blir møtt med respekt og individuell ivaretakelse
 • Når du, din fastlege eller sykehuset tar kontakt med kreftsykepleier, skriftlig eller via telefon, etter samtykke fra deg, vil kreftsykepleier raskt ringe deg opp og avtale møtetid.
 • Du skal føle deg trygg på at taushetsplikten overholdes etter gjeldende lovverk
 • Du blir tatt med på utformingen av tiltak og tjenestetilbud som angår deg og din situasjon
 • Dine avtaler med oss overholdes og dersom det blir endring får du beskjed om dette via telefon.
 • Ved behov bistår vi deg med henvisning videre i behandlingsapparatet.
HVA FORVENTER VI AV DEG
 • At du overholder avtaler.
 • At vi får beskjed dersom avtalen ikke kan overholdes.
 • Du må være motivert for å ta i mot hjelp fra kommunen.
SLIK KAN DU FÅ HJELP FRA KREFTSYKEPLEIERTJENESTEN 
 • Du kan ta muntlig kontakt via telefon 74 16 91 57 eller mobil 91 19 00 34.
 • Ta gjerne kontakt også om du ønsker informasjon om Kreftforeningen og andre inntressegrupper for kreftrammede.
 • Du kan sende en skriftlig henvendelse selv, via din fastlege eller andre tjenester i kommunen eller sykehuset.
 •  Henvendelsesskjema finnes hos Kreftsykepleietjenesten, andre samarbeidspartnere og på Steinkjer kommunes hjemmeside.
 

Informasjon fra Kreftforeningen

Kreftlinjen: 800 48 210
  - SMS til 1980 merket Kreftlinjen
  - eDialog 24 på www.kreftforeningen.no
​  - kreftlinjen@kreftforeningen.no