Korttidsopphold og rehabiliteringstjenester - betalingssatser 2022

Korttidsopphold i institusjon1)                                                                        kr.    170,- pr. døgn
Dagopphold Tyristua / Inn på Tunet inkl. kjøring                                           kr.    270,- pr dag
Helgeopphold Tyristua – Inn på Tunet inkl. hel fredag                                  kr. 1 400,- pr helg
Betaling for kost (aktivitetsopphold hel dag)                                                  kr.     175,- pr. dag
Drikke og enkel servering ved dagrehabiliteringsgrupper                             kr. 20/30,-

Egenbetaling etter takster for fysioterapi.

1) Endringer i fribeløp og egenandeler for kommunale pleie- og omsorgstjenester skjer med bakgrunn stortingsprop. for Helse- og omsorgsdepartementet og Stortingets vedtak. Satsene for 2022 må ajourføres i.h.t. dette når disse foreligger.