Vi sender denne oppfordringen i samråd med samstyret i Bondelaga i Steinkjer og Steinkjer bonde- og småbrukarlag.

 

Felleskjøpet har beregnet at det er behov for å berge all halm både på Østlandet og i Trøndelag for å kunne løse fôrkrisa kommende vinter. Forholdene i Steinkjer kommune er ikke så alvorlige som i sørlige deler av Trøndelag og på Østlandet, men vårt bidrag vil være svært viktig for å sikre grovfôrtilgang til storfe og sau landet sett under ett til vinteren.

 

Klimaendringer med mer ekstreme værutslag betyr sannsynligvis økt risiko for at liknende værfenomener vil gjenta seg. Steinkjerlandbruket representerer betydelig volum, og kan dermed i år spille en sentral rolle for å opprettholde selvforsyning og beredskap nasjonalt. Samtidig handler det om å avhjelpe situasjonen for yrkeskolleger i andre områder.  '

 

Bruk en av følgende tjenester for mest mulig effektiv formidling av fôr:

NLR har også mange praktiske fagartikler som er relevante både ifm tørkekrisen og halmberging.
Se NLR sin nettsideinformasjon.

Garantiordning 
Merk spesielt at Felleskjøpet har innført en garantiordning for kornprodusenter som tar vare på halmen. Dette innebærer at den økonomiske risikoen kornprodusentene måtte ha med å ta vare på halmen i stor grad er utlignet. Garantiverdien skal dekke kostnadene ved pressing og pakking av norsk halm i henhold til normale kostnader for en slik jobb, begrenset til kroner 0,50 per kilo tørr halm. Felleskjøpet stiller følgende vilkår:

Informasjon om garantiordningen hos Felleskjøpet


Floghavretekst hentet fra forskrift og informasjon fra Fylkesmannen i Trøndelag
Halm vil bidra til å avhjelpe fôrkrisen sør i landet, men regelverk angående floghavre må følges.
Jf Forskrift om floghavre (FOR-2015-06-22-752) 

Eier og driver av arealer med floghavre har etter forskriften ansvar for å gjøre nødvendige tiltak for å bekjempe og hindre spredning av floghavre. Omsetning av halm fra bruk med floghavre er i utgangspunktet forbudt, med unntak av der hvor halmen behandles slik at spireevnen ødelegges (ammoniakkbehandling).

Forskriftens § 8.Forbud mot og vilkår for import og omsetning, siste ledd;
Det er forbudt å omsette lo, julenek, halm, frøhalm, korn- og frøavrens, husdyrgjødsel, kompost, jord og planter med jord fra eiendom hvor det er floghavre, med unntak av produkter som er behandlet slik at spireevnen til eventuell floghavre er ødelagt, eller til en virksomhet som i sin videre behandling av produktet, ødelegger spireevnen hos floghavre.

Dette betyr at det er tillatt å frakte bort halm fra en eiendom med floghavre, enten ved at halmen ammoniakkbehandles på dyrkingsstedet, eller hos mottaker (kjøper). Sistnevnte kan bare finne sted dersom halmen transporteres i henhold til § 10 Krav ved transport av produkter som kan inneholde floghavre. Transport av produkter som kan inneholde floghavre, skal skje på en slik måte at spill ikke forekommer, og transportutstyret må rengjøres etter bruk, jf. § 9 Plikt til å rengjøre maskiner, utstyr, lagerrom, tørke, transportmidler og emballasje.

 

Enhet landbruk
Pål-Krister Vesterdal Langlid