Om kommuneplanen

Kommuneplanen består av to deler:

Kommuneplanens samfunnsdel (lenke til pdf- dokumentet)

Kommuneplanens arealdel (revisjon 2018)

Grunnlagsdokumenter

Forut for utarbeidelsen av kommuneplanen (både samfunns- og arealdel) gjøres det en rekke forberedende arbeider. Disse blir gjerne til dokumenter, som er med å danne grunnlaget for selve planene.

Her finner du grunnlagsdokumenter for kommuneplanen:

Planstrategi og planprogram for kommuneplanen

Steinkjer i Tall (tallmateriale, statistikk og analyse)

Overordnet ROS- analyse for Steinkjer (Risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunen)

Teorigrunnlag lokalsamfunnsutvikling