Forslag til ny kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032

Forslag til ny kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032 ligger ute til offentlig ettersyn, med høringsfrist 09.04.21. 

Planforslaget og informasjon om hvordan du gir uttalelse finner du på høringssiden

Grunnlagsdokumenter

Forut for utarbeidelsen av kommuneplanen (både samfunns- og arealdel) gjøres det en rekke forberedende arbeider. Disse blir gjerne til dokumenter, som er med å danne grunnlaget for selve planene.

Her finner du grunnlagsdokumenter for kommuneplanen:

Planstrategi og planprogram for kommuneplanen

Steinkjer i Tall (tallmateriale, statistikk og analyse)

Overordnet ROS- analyse for Steinkjer (Risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunen)

Teorigrunnlag lokalsamfunnsutvikling