Enheten, som leverer mat til institusjoner og andre kunder, er ISO-sertifisert. De har jobbet intensivt med å utvikle sitt styringssystem. Enheten, har valgt produksjonskjeden som sin innfallsport til styrende dokumenter i EQS – et glimrende styringsverktøy som gir god og instruktiv informasjon til ansatte og kunder. Måten å bygge opp styringssystemet på kan være til etterfølgelse for andre avdelinger/enheter.
Prosjektgruppa for kommunens kvalitetsprosjekt gratulerer med prisen!
Prosjektgruppa har i samråd med rådmannen besluttet at enheter, avdelinger og/eller stab kan tildeles en kvalitetspris pålydende kr. 5.000 for å ha utmerket seg positivt i tilknytning til kommunens satsing på kvalitetsstyringssystem. En slik pris kan tildeles seks ganger i løpet av inneværende år. Prosjektgruppa avgjør hvem som skal tildeles prisen. Det er en forutsetning at prisen benyttes til kvalitetsfremmende tiltak i egen virksomhet.
Lykke til med kvalitetsarbeidet!
 
Roald Steinmo
Rådgiver kvalitet og beredskap