Kommunens løpende drift viste i fjor et mindre forbruk på om lag 21,9 mill. kroner sammenlignet med revidert budsjett. Mindre utgiftsbruk i alle avdelinger bidrog til dette samt mindre utgifter (5,7 mill. kroner) enn budsjettert til dekning av lønnsoppgjøret i fjor.

De frie inntektene (skatt, rammetilskudd, integreringstilskudd flyktninger og eiendomsskatt) ga merinntekter på til sammen om lag 13,6 millioner kroner. Lav vekst i skatteinntektene i første halvår 2015 førte til at kommunen tilpasset skatteinntektene til et lavere nivå. Gjennom revidert nasjonalbudsjett 2015 ble kommunene kompensert for lave skatteinntekter. Disse endringene samt en sterk vekst i skatteinntektene i andre halvår 2015 har i vesentlig grad bidratt til merinntektene. 

Kommunens pensjonskostnader viser 6,6 mill. kroner i mindre utgift i 2015 sammenlignet med budsjett. 

Netto kapitalutgifter viser merutgifter sammenlignet med budsjett tilsvarende om lag 0,6 mill. kroner.

Kommunene kompenseres for moms på kjøp av varer og tjenester. Driftsbudsjettet viser om lag 0,5 mill. kroner i økt kompensasjon sammenlignet med budsjettet.

Det samlede regnskapsmessige mindre forbruket gjør det mulig å styrke kommunens økonomiske buffer (disposisjonsfondet) ut over det som er avsatt pr. 31.12.15 (79 mill. kroner).

Netto driftsresultatet for 2015 er 38 mill. kroner og utgjør 2,4 % av kommunens samlede driftsinntekter. Statlige myndigheter anbefaler at netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene bør minimum utgjøre 1,75 % over tid.

Kommunen investerte 154 mill. kroner i bygg og anlegg i 2015. Av dette utgjør 60 mill. kroner bygging av barnehager mens investeringer innenfor vann, avløp og renovasjon (VAR) beløper seg til om lag 35 mill. kroner.  

Kommunens årsrapport for 2015 ferdigstilles i løpet av mars måned.

Regnskap og årsrapport for 2015 behandles av kommunestyret i møte 25.05.16 etter forutgående behandling i kontrollutvalg, hovedutvalg og formannskap.

 

Torunn Austheim
rådmann