Budsjett og økonomiplan er et av kommunens viktigste arbeidsdokument for perioden 2021 -2024 og bygger på

  • gjeldende økonomiplan 2020 - 2023
  • økonomidokument 2021 med mulighetsstudie
  • intensjonsavtale ved sammenslåing av kommunene
  • prioriteringer gjennom politiske vedtak for øvrig

Det overordnede målet med dokumentet er å sørge for at kommunen har en sunn økonomi som sikrer innbyggerne et godt og mangfoldig tjenestetilbud, ikke bare i 2021, men også i fremtiden. Det er derfor viktig at en har et lengre perspektiv når en legger strategier for den økonomiske utviklingen i kommunen. Investeringstiltak som gir langsiktige konsekvenser, både for økonomi og driftsform, er en viktig del av dette sammen med driftstiltak av varig karakter.

En forsvarlig langsiktig økonomisk utvikling understøttes ved ny kommunelovs krav til at kommunestyret skal vedta mål for den økonomiske utviklingen og lokale handlingsregler. Disse ble vedtatt av kommunestyret i desember 2019 og er omtalt i forslaget til økonomiplan 2021 - 2024.

Planstrategi for den nye kommunen er under utarbeidelse, og i påvente av at denne vedtas vil dokumentet ha en større grad av videreføring av dagens situasjon. Likevel vil mye av de forhold som er omtalt i dette dokumentet også være viktige elementer i den kommende planstrategi og planverket for øvrig.

Fremlagte forslag til driftsbudsjett for 2021 utgjør i overkant av 2,1 mrd. kroner. Planlagte kommunale investeringer utgjør i overkant av 665 mill. kroner i kommende økonomiplanperiode inklusive ramme for startlån med årlig 40 mill kroner. Avgiftsfinansierte investeringer (vann, avløp og renovasjon) beløper seg til 255 mill. kroner. I tillegg kommer investeringer som gjøres av Steinkjerbygg KF, bl.a.

  • Mære skole og barnehage
  • Lø barnehage
  • Nytt kulturhus

I forarbeidet til budsjettet er det tatt høyde for endringer i befolkningsmengden og
alderssammensetningen ut fra prognoser utarbeidet av SSB. Den demografiske utviklingen i
kombinasjon med endrede rammebetingelser og stadig større krav til kvalitet, utfordrer kommunens
evne til å levere gode tjenester.

Innenfor hver enkelt etat er det utarbeidet en tabell over driftsbudsjett med endringer. Tabellene tar utgangspunkt i opprinnelig budsjett 2020 (basis). Disse korrigeres så for lønns- og prisvekst og tekniske justeringer.  De påfølgende radene i tabellene vil være nye tiltak og innsparingstiltak foreslått for denne økonomiplanen.

Her kan du lese kommunedirektørens forslag.

Nettutgaven av forslaget til budsjett

Presentasjonen 29.10.2020

Formannskapet innstiller 01.12., og kommunestyret forrtar endelig behandling av budsjettet 16.12.2020.