Kommunedelplanen med konsekvensutredning er datert 31.08.12 og vil bli revidert iht. vedtaket i Kommunestyret.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 11-15 og kan ikke påklages.