Se saksframlegg m/ møteprotokoll fra Kommunestyremøtet 29.05.2019.

Planforslaget er datert 19.12.17 og vil bli oppdatert iht. vedtaket i Kommunestyret. Korrigert plan vil bli utlagt på kommunens digitale planarkiv etter oppdatering. Planarkivet nås fra hjemmesiden til Steinkjer kommune, www.steinkjer.kommune.no, under Planer og høringer.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 11-15 og kan ikke påklages.