Eldrerådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelse og Steinkjer ungdomsråd er lovpålagte utvalg i hht kommunelovens § 5.12.  
De lovpålagte rådene legger frem årsmelding for kommunestyret.

Kommunen har også:

  • Trafikksikkerhetsutvalg
  • Folkehelsekomite
  • Boligsosialt utvalg
  • Likestilling- og mangfoldsutvalg

Det er utarbeidet en egen oversikt over valgte råd og utvalg samt valgte verv i styrer mm for kommunestyreperioden 2019-2023.
Råd og utvalg sine reglement er også samlet i et felles reglementshefte.

Kommunedirektøren har halvårige fellsemøter der alle råd og utvalg innkalles. 
 

Steinkjer eldreråd
Rådet er et rådgivende organ for kommunen og har rett til å uttale seg i saker som gjelder eldre
Rådets saksbehandling blir publisert i fagsystemet Elements Publikum.
Rådet har møter etter behov.
Rådet samarbeider med fylkets eldreråd

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse
Rådet er et samarbeids- og rådgivende organ for kommunen i saker som angår mennesker med nedsatt funkjsonsevnes behov og interesser.
Rådets saksbehandling blir publisert i fagsystemet Elements Publikum.
Rådet har møter etter behov. 
Rådet samarbeider med fylkets råd

Steinkjer ungdomsråd
Rådet er et høringsorgan for kommunen i saker som kan ha konsekvenser for barn og unges hverdag.
Rådets medlemmer velges fra kommunestyret og fra ungdomsskolene og de videregående skolene i kommunen.
Rådet har møter etter behov.  
Rådet blir invitert til årlig fylkeskonferanse og samarbeider med ungdoms fylkesting og BUFdir

Du kan kontakte ungdomsrådet via rådets sekretær Arild Høyem på mob 906 42 381 eller på e-post