Steinkjer kommune utlyser ovennevnte kompensasjonsordning 

Kommunal kompensasjonsordning Covid-19 Steinkjer
Kommunal- og moderniseringsdepartementet følger opp budsjettvedtaket fra Stortinget 23. februar, med en ny kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak og stenging, og støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serverings-næringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Steinkjer kommune er tildelt kr 2 222 748 og midlene skal nyttes innen 01.09.21. Ubrukte midler som følge av at det ikke er benyttet innen fristen, skal tilbakebetales til KMD.

Søknadsfrist er 03. mai 2021
Når alle søknader er mottatt vil det bli en felles vurdering og saksbehandling.

Søknadsskjema
Søknad skal sendes elektronisk, og søknadsskjema ligger på www.regionalforvaltning.no (RF13.50), der du må opprette en bruker for å logge inn. Her er lenke til de ulike støtteordningene – søk etter overskriften Kompensasjonsmidler 2021 Steinkjer

Er det spørsmål knyttet til søknadsskjema eller kriteriene, ta kontakt med oss i Steinkjer Næringsselskap.

Saksbehandling
Søknaden blir saksbehandlet av Steinkjer Næringsselskap AS og vedtatt av Steinkjer kommune. Når alle søknader er mottatt, vil det bli en felles vurdering og saksbehandling. Det vil bli gitt et grunnbeløp til alle søkere som faller innenfor kriteriene, og dertil en prosentvis støtte basert på en godt dokumentert søknad.

 Kriterier

  1. Dette er en kompensasjonsordning for bedrifter i Steinkjer kommune som er rammet av Covid-19 (uavhengig av organisasjonsform, med registrert aktivitet i Steinkjer kommune), der følgende bransjer skal prioriteres; reiselivs-, arrangements-, serverings- og kreative næringer, og de som har falt utenfor andre Covid-19 ordninger.
  2. Lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak skal ivaretas sammen med de bransjene som er nevnt spesielt her
  3. Følgende kan kompenseres: kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning knyttet til Covid-19, som
  • Smittevernutstyr
  • Dokumentert inntektstap som følge av smitteverntiltak og nedstengning
  • Støtte til tiltak som bidrar til aktivitet og økt omsetning
  1. Virksomheter etablert i 2020 og 2021 kan også søke.

Ev. støtte fra andre Covid-19 ordninger skal oppgis i søknadsskjemaet.

Vedlegg som må legges ved søknaden:

  • Regnskap for 2020 og 2021 med kommentarer knyttet til smittevernutstyr og inntektstap som følge av smitteverntiltak og nedstengning.
  • Hvis det søkes om støtte til tiltak som bidrar til aktivitet og økt omsetning, må det legges ved en beskrivelse av aktivitet/tiltak, sammen med et kostnadsoverslag, gjerne med vedlagt tilbud/faktiske kostnader.