Formålet med friluftslivskartleggingen er å øke kunnskapsgrunnlaget om arealenes friluftslivsverdi. Materialet skal være faktabasert og resultatene av friluftslivskartleggingen blir et temakart som lagres og blir elektronisk tilgjengelig for alle i Miljødirektoratets naturbase www.naturbase.no (Miljødirektoratet) og i kommunale kartverktøy. Det er kun friluftsliv som er tema i kartleggingen. Avveining mot andre interesser er ikke en del av arbeidet. Det ligger ingen bindinger eller føringer i temakartet, men det skal være et kunnskapsgrunnlag over kommunenes friluftslivsområder og være et verktøy i fremtidig planarbeid og saksbehandling.

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er en nasjonal satsing i regi av Miljødirektoratet.  De har mål om at flest mulig kommuner kartlegger og verdsetter sine friluftslivsområder innen utgangen av 2018. Arbeidet med kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Steinkjer startet høsten 2016, og førstegangs kartlegging begynner å nærme seg slutten. Metoden som nyttes er beskrevet i eget dokument. Kartleggingen er så langt utført av en arbeidsgruppe i kommunen med bistand fra personer med lokalkunnskap fra ulike områder av kommunen. Vi ønsker å innhente kunnskap fra innbyggerne, interesseorganisasjoner, lag og foreninger om:

  • hvilke områder de bruker
  • hvordan de bruker dem
  • hvor viktige de er for brukerne

 

Vi har fått innspill fra skoler og barnehager, lag og foreninger for tur. Dette ønsker vi hjelp til fra deg:

  1. Tegn inn områdene dere bruker til friluftsliv i vedlagt kart og nummerer områdene.

                 Kartlink friluftsliv:

                 https://kommunekart.com/klient/steinkjer/friluftsliv

        2.      Benytt vedlagt tabell og fortell det dere vet om områdene, hva dere bruker dem til, hvor ofte og om det noe tilrettelegging for eksempel sti (skiltet eller ikke), bålplass, hinderløype, toalett.

3.Scan eller ta bilde av kart og tabell og send til jon.birger.jonsen@steinkjer.kommune.no  innen 22.februar.

 

Vi er interessert i alle områder som benyttes til uteaktivitet/friluftsliv, dette for å sikre en god kartlegging av friluftsområdene i Steinkjer kommune.  

I løpet av høsten vil det være åpne høringsmøter i form av kafebords-møter, her vil det også være mulig å komme med innspill.

Ta kontakt hvis dere har spørsmål. Vi håper å høre fra dere!