Grenseavklaring, kart- og oppmålingsforretning, grensepåvisning, sammenslåing og grensejustering

Grenseavklaring
Er det tvist eller tvil mellom naboer om hvor en eksisterende grense går, kan du rekvirere oppmålingsforretning over hele eiendommen eller over en del av grensen. Grensene vil normalt bli klarlagt gjennom en oppmålingsforretning. Til denne vil alle aktuelle naboer blir innkalt. Normalt vil det i en slik sak bli oppnådd enighet mellom naboene. Det blir ført en protokoll fra oppmålingsforretning som forteller hva partene har blitt enige om. Grensen blir så målt og kartfestet og registrert i matrikkelen. Det vil bli utsendt nye matrikkelbrev til partene. Dersom enighet ikke blir oppnådd i en oppmålingsforretning, kan du kreve å få saken løst som en grensegangssak av jordskifteretten.

Oppmålingsforretning
Når tillatelse til opprettelse av ny grunneiendom er gitt av bygningsmyndigheten, og eventuelle vilkår er oppfylt, blir saken oversendt oss. Du vil da kunne få informasjon om når forretningen kan forventes avholdt. Avhengig av sakens karakter og omfang blir det avgjort om:
1) Oppmålingsforretning avholdes i marken med måling og merking.
2) Det utstedes midlertidig forretning
3) Det utarbeides matrikkelbrev uten merking i marken.
Berørte parter får tilsendt innkalling til oppmålingsforretning, vanligvis med 2 ukers varsel.

Grensepåvisning
Dersom du har ønske om å få påvist og eventuelt merket en grense som er nøyaktig kartfestet gjennom tidligere avholdt oppmålingsforretning, kan du rekvirere en grensepåvisning hos oss. Naboer varsles på forhånd og det avholdes et møte i marken med partene til stede. Vi vil da bruke koordinatene som finnes i våre arkiver, stikke disse ut og merke grensen.

Sammenslåing
Flere eiendommer som har samme eier, kan kreves sammenslått. Den sammenslåtte eiendommen bør normalt bli ett sammenhengende areal. Det er en stor fordel om eiendommer som eies og brukes som en enhet blir sammenslått til ett bruksnummer. Sammenslåing kan kreves av den som har grunnbokshjemmel (er eier) til de aktuelle parsellene.
En forutsetning for å kunne gjennomføre en sammenslåing er at parsellene har de samme heftelsene eller er heftelsesfrie. Sammenslåing kan kreves ved å sende inn utfylt skjema (se høyre marg) til oppmålingsmyndigheten for behandling. Dersom vilkårene for sammenslåing er tilstede, fører kommunen sammenslåingen inn i matrikkelen og sender melding om dette til tinglysingen. Så snart kommunen har fått melding om at tinglysingen er utført, fullfører kommunen matrikkelføringen av sammenslåingen og utsteder et matrikkelbrev til søkeren, jf. matrikkelloven § 24. Tjenesten er gebyrfri.

Grensejustering
Eksisterende, uhensiktsmessige grenser kan justeres slik at de passer bedre med det formålet en eiendom skal brukes til. Ved en slik justering kan bare små arealer overføres mellom de berørte eierne. Justeringen skjer i en oppmålingsforretning, enten som en separat forretning eller som et element i en forretning som omfatter flere temaer. Under en forretning må alle berørte parter være til stede og samtykke i at justeringen kan finne sted. Det er bestyreren av forretningen som avgjør om justeringen kan finne sted.

Tinglysing
All tinglysing ble fra 2007 overført til Statens Kartverk. Alle spørsmål om tinglysing, utfylling av skjema, heftelser, rettigheter o.l. må derfor rettes dit.

Ring Tinglysingstelefonen 08700 (08.00-14.00) eller se følgende nettside: http://www.tinglysing.no/

Dokumenter sendes til Statens Kartverk Tinglysing, Postb. 600 Sentrum, 3507 HØNEFOSS

Oppmålingsforretning

For å få fradelt en ny tomt, tilleggstomt, punktfeste, grensejustering eller lignende da kreves det først rekvisisjon av oppmålingsforretning (skjema høyre meny) til bygningsmyndigheten.

Vi kan veilede ved utfylling av rekvisisjonen og være behjelpelige med situasjonskart.

Hvem får tjenesten?
Personer som ønsker å opprette ny grunneiendom må sende rekvisisjon om dette til kommunen.

Hva omfatter tjenesten?

  • Innkalling og avholdelse av oppmålingsforretning
  • Innmåling og merking av grensepunkt
  • Beregning og oppdatering av matrikkelkartet
  • Oversendelse av melding til tinglysning
  • Utarbeidelse av matrikkelbrev til kunden

Hvordan få tjenesten / kommunens forpliktelser
Søknad om deling av grunneiendom / oppmålingsforretning sendes kommunen

  • Rekvisisjon av oppmålingsforretning behandles av bygningsmyndigheten. Når opprettelse av ny matrikkelenhet er godkjent overtas saken av oppmålingsmyndigheten.
  • Oppmålingsmyndigheten kan gi opplysninger om saksgang og forventet tidspunkt for oppmålingsforretning.
  • Oppmålingsforretning avholdes i marken og denne protokollføres. Eksisterende og nye grenser fastsettes.
  • Grensepunkt måles og kartfestes. Ny grunneiendom opprettes i matrikkelen og matrikkelføres.
  • Melding sendes til tinglysing. Tinglyst melding og gebyrer sendes søker/rekvirent sammen med nytt matrikkelbrev.
Kommunens forventninger til brukeren
Søker/rekvirent er ansvarlig for at alle relevante opplysninger blir lagt frem for kommunen. Ved å benytte fastlagt skjema "Rekvisisjon av oppmålingsforretning" sikrer man at alle opplysninger blir gitt.
 
Saksbehandlingstid
Rekvisisjon av oppmålingsforretning behandles av bygningsmyndigheten normalt innen 3 - 6 uker.
Oppmålingsforretning avholdes innen 3 - 10 uker.
Ferdig matrikkelbrev foreligger normalt innen 4 - 6 uker etter at oppmålingsforretning er avholdt, dersom ikke annet er avtalt.
 
Lovgrunnlag

Kart - Innsynsløsninger

Kommunekart

Gir tilgang til detaljerte kart, flybilder og plandata. En variant av løsningen finnes også som egen app til Android og iPhone.

GisLink

GisLink er en karttjeneste som gir innsyn i en viktig del av beslutningsgrunnlaget til den lokale og regionale forvaltning. Dette er for eksempelvis kartbaser om kulturminner, naturvernområder, rasfare og friluftsliv. Dataene benevnes ofte som DOK (Det offentlige kartgrunnlaget). Løsningen driftes av  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Fylkesmannen i Trøndelag,  Møre og Romsdal fylkeskommune og Trøndelag fylkeskommune. 
Til GisLink

Eiendomsdata, bygninger og adresser - matrikkelen

Se eiendom gir informasjon om eiendommer i Norge. Informasjonen blir hentet fra matrikkelen, som er det nasjonale eiendomsregisteret. Tinglyste retter og heftelser kan også hentes via tjenesten, krever innlogging via ID-porten.
Se eiendom

Norge i bilder

Her vises ortofoto (flyfoto) hele landet, også historiske bilder
Norge i bilder