Besøksadresse: Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus 3.etg, Seilmakergata 10, 7725 Steinkjer


Skolehelsetjenesten administreres fra tjenesteenhet barn og familie, helsestasjon – og skolehelsetjenesten. Alle skolebarn i alderen 6 - 20 år er inn under skolehelsetjenesten sitt arbeidsområde. Skolehelsetjenesten sine personellressurser er lege og helsesykepleier. Lege har det medisinsk faglige ansvar, mens helsesykepleier er administrativt ansvarlig og mest utøvende i tjenesten.

Skolehelsetjenesten samarbeider nært med foreldrene, skolens personell, Fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge, Pedagogisk Psykologisk Tjeneste, Barneverntjenesten, Avlastningsboligen for barn, Sykehuset Levanger ved Barne- og Ungdoms Psykiatrisk, Habiliteringstjenesten for barn m.fl. Det er opprettet skolehelsetjeneste ved alle grunn- og videregående skoler i kommunen.

Tjenestens oppgave er å forebygge sykdom og skade blant barn, samt fremme barns helse og trivsel.

Hva gjør vi i grunnskolen:
Oversikt over hvilken informasjon som gis i det enkelte klassetrinn finner du her,
- Barneskole
- Ungdomsskole

På grunn av ny «Nasjonal retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i skolehelsetjenesten» vil skolestartundersøkelse av årets 1. klassinger blir gjennomført etter skolestart i tråd med disse anbefalinger. Elevene vil få innkallinger fra helsesykepleier på den enkelte skole etter skolestart i august - 18 .

Hjemmet vil få nærmere beskjed når ulike aktiviteter i tjenesten som berører deres barn skal foregå. Det være seg gruppeaktiviteter eller individuell oppfølging. I ungdomsskolen og videregående skole kan skolehelsetjenesten ha oppfølging uten at foreldre er invitert inn i samarbeidet.

Det vil på alle klassetrinn bli foretatt konsultasjoner ut fra ønsker, behov og tidligere funn, samt informasjon/undervisning ut fra elevers, foreldres og lærerens ønsker, etter avtale.

Helsesykepleier har fast kontortid ved alle skolene, der elever og foreldre/forsatte kan ta kontakt uten avtale. Ut over dettet er elever og foreldre/foresatte velkommen til å ta kontakt med helsesykepleier på rådhuset.

Helsesykepleier deltar i skoleteam ved aktuelle saker og i ansvarsgrupper rundt barn med sammensatte behov.

Skolehelsetjenesten har faste dager de er tilstede ved den enkelte skole.

Helsesykepleier har fast kontortid ved den enkelte skole etter oppsatt plan, der elever og foreldre/foresatte kan ta kontakt uten avtale:

 • Beitstad skole: Ingrid Helland Mollan
 • Binde skole: Anne Strugstad
 • Byafossen skole: Kirsti Amdahl
 • Egge barneskole: Johanne Emmerhoff Slåttelid
 • Kvam skole: Anne Strugstad
 • Lø skole: Elin Duvsethe
 • Mære skole: Ingeborg Tangvik Brønstad   
 • Ogndal skole: Kirsti Amdahl
 • Henning skole: Kirsti Amdahl
 • Steinkjer skole: Elin Duvsethe
 • Steinkjer Montessoriskole: Bente Vekseth og Ingrid Mollan
 • Egge ungdomsskole: Sigrid Grøtan Øksnes
 • Steinkjer ungdomsskole: Janne Bache
 • Mære landbruksskole: Kjersti Solberg
 • Steinkjer videregående skole: Kjersti Solberg


Helsesykepleier deltar i skolemiljøteam, ansvarsgrupper og ulike andre samarbeidsforum rundt elever med sammensatte behov.