Kontaktinformasjon ansatte

Pål-Krister V. Langlid – enhetsleder landbruk
Konsesjon, jordlov
Mob: 907 79 184
pal-krister.v.langlid@steinkjer.kommune.no 

Gry Lillevestre – landbruksrådgiver
Bygdeutvikling, saker til Innovasjon Norge, SMIL, regionalt miljøprogram
Mob: 938 49 328
gry.lillevestre@steinkjer.kommune.no

Maren Herigstad - landbruksrådgiver
Produksjonstilskudd, landbruksregister, sykdomsavløsing
Mob: 940 10 637
maren.herigstad@steinkjer.kommune.no

Per Erik Stavrum - landbruksrådgiver
Regionalt miljøprogram, produksjonstilskudd, SMIL, hydroteknikk, grøfting, nydyrking og ajourhold gårdskart
Mob: 482 16 880
per.erik.stavrum@steinkjer.kommune.no

Linn Aasnes – naturforvalter
Viltforvaltning, jegerprøven, båndtvang, rovviltforvaltning, skuddpremier, innlandsfiske, verneområder, friluftsliv, motorferdsel og vannforvaltning. Attestant
Mob: 917 31 011
linn.aasnes@steinkjer.kommune.no

Egil Solstad – skogbrukskonsulent (starter 1. november)
Bruk av skogfond, tilskudd til planting og kulturtiltak (NMSK), landbruksveger
Mob:
E-post:

Martin Hanem Bartnes - prosjektleder
Økt verdiskaping for landbruket i Inntrøndelagsregionen (ØVLI-prosjektet)
Mob: 453 97 528
martin.bartnes@steinkjer.kommune.no

ØVLI-prosjektet (Økt verdiskaping for landbruket i Inntrøndelagsregionen)

Prosjektet økt verdiskaping for landbruket i Inntrøndelagsregionen (ØVLI-prosjektet) er et treårig prosjektsamarbeidsprosjekt mellom kommunene Inderøy, Snåsa, Steinkjer og Verran med oppstart 1. mai 2019. I utformingen av prosjektet er det gjort en del veivalg der det har vært avgjørende å spisse prosjektet slik at det blir konkret, men ikke for snevert slik at nedslagsfeltet blir for tynt. Igjennom forprosjektet ble det konkludert med tre områder satsningsområder i prosjektplan. Du kan lese prosjektplanen her.

  1. Arealutnyttelse
  2. Kompetanse
  3. Attraktivitet/omdømme

I prosjektet vil det for alle satsningsområdene være bonden som står i sentrum, der landbruket i Inntrøndelagsregionen skal øke verdiskapingen. Noe som vil resultere i enten uttak av bedre marginer i eksisterende produksjon, økt matproduksjon eller satsning på nye næringer. Under attraktivitet/omdømme vil det i tillegg bli fokusert på Inntrøndelag som landbrukssenter i nasjonal sammenheng. Regionen har et sterkt landbruksmiljø med en del nye etableringer. Synliggjøring av dagens mangfold er essensielt for å tiltrekke seg nye aktører, arrangement og sikre rekrutteringa til landbruks relatere næringer.

Organisering av prosjektet

Prosjekteier: Inderøy, Snåsa, Steinkjer og Verran kommune.

Prosjektleder: Martin Hanem Bartnes, mob 453 97 528, martin.bartnes@steinkjer.kommune.no

Prosjektgruppa:

Lars Johan Omli

   Snåsa Bondelag

Håvard Viken

   Samstyret for Bondelaga i Steinkjer

Per Magnus Værdal

   Inderøy Bondelag

Lars Ketil Lysberg

   Snåsa kommune, landbrukssjef

Ketil Verdal

   Inderøy kommune, landbrukssjef

Pål-Krister V. Langlid

   Steinkjer kommune, Landbrukssjef

 

Styringsgruppa:

Representanter med stemmerett

 

Politisk styringsgruppe Inntrøndelag (PSG)

   Tone Våg

Administrasjon styringsgruppe i Inntrøndelag (ASG)

   ???

Fylkesmann (representere også Fylkeskommunen)

   Siri Bruem

Bondelaget

   Håvard Viken

Bondelaget

   Jørn Magne Vaag

Representanter med tale og forslagsrett

 

NIBIO

   Lars Bendik Austmo

Mære Landbruksskole

   Tove Hatling Jystad

NLR

   Solrun Kolstad

Inntrøndelag Næringsutvikling

   Bodil Vekseth