Kontaktinformasjon ansatte

Ole Edvard Silderen - konstituert enhetsleder landbruk
Mob: 404 32 931
E-post: Ole.Edvard.Silderen@steinkjer.kommune.no  

Gry Lillevestre – landbruksrådgiver
Bygdeutvikling, saker til Innovasjon Norge, SMIL, regionalt miljøprogram
Mob: 938 49 328
E-post: gry.lillevestre@steinkjer.kommune.no

Maren Herigstad - landbruksrådgiver
Produksjonstilskudd, landbruksregister, sykdomsavløsing
Mob: 940 10 637
E-post: maren.herigstad@steinkjer.kommune.no

Per Erik Stavrum - landbruksrådgiver
Regionalt miljøprogram, produksjonstilskudd, SMIL, hydroteknikk, grøfting, nydyrking og ajourhold gårdskart
Mob: 482 16 880
E-post: per.erik.stavrum@steinkjer.kommune.no

Linn Aasnes – naturforvalter
Viltforvaltning, jegerprøven, båndtvang, rovviltforvaltning, skuddpremier, innlandsfiske, verneområder, friluftsliv, motorferdsel og vannforvaltning. Attestant
Mob: 917 31 011
E-post: linn.aasnes@steinkjer.kommune.no

Elisabeth Anderheim Hansen  – rådgiver skog 
Bruk av skogfond, tilskudd til planting og kulturtiltak (NMSK), landbruksveger
Mob: 416 34 698
E-post: Elisabeth.Annie.Anderheim.Hansen@steinkjer.kommune.no

Martin Hanem Bartnes - prosjektleder
Økt verdiskaping for landbruket i Inntrøndelagsregionen (ØVLI-prosjektet)
Mob: 453 97 528
E-post: martin.bartnes@steinkjer.kommune.no

ØVLI-prosjektet (Økt verdiskaping for landbruket i Inntrøndelagsregionen)

Prosjektet økt verdiskaping for landbruket i Inntrøndelagsregionen (ØVLI-prosjektet) er et treårig prosjektsamarbeidsprosjekt mellom kommunene Inderøy, Snåsa og Steinkjer med oppstart 1. mai 2019. I utformingen av prosjektet er det gjort en del veivalg der det har vært avgjørende å spisse prosjektet slik at det blir konkret, men ikke for snevert slik at nedslagsfeltet blir for tynt. Igjennom forprosjektet ble det konkludert med tre områder satsningsområder i prosjektplan. Du kan lese prosjektplanen her.

 1. Arealutnyttelse
 2. Kompetanse
 3. Attraktivitet/omdømme

I prosjektet vil det for alle satsningsområdene være bonden som står i sentrum, der landbruket i Inntrøndelagsregionen skal øke verdiskapingen. Noe som vil resultere i enten uttak av bedre marginer i eksisterende produksjon, økt matproduksjon eller satsning på nye næringer. Under attraktivitet/omdømme vil det i tillegg bli fokusert på Inntrøndelag som landbrukssenter i nasjonal sammenheng. Regionen har et sterkt landbruksmiljø med en del nye etableringer. Synliggjøring av dagens mangfold er essensielt for å tiltrekke seg nye aktører, arrangement og sikre rekrutteringa til landbruks relatere næringer.

Organisering av prosjektet

Prosjekteier: Inderøy, Snåsa og Steinkjer kommune.

Prosjektleder: Martin Hanem Bartnes, mob 453 97 528, martin.bartnes@steinkjer.kommune.no

Prosjektgruppa:

Lars Johan Omli

   Snåsa Bondelag

Håvard Viken

   Samstyret for Bondelaga i Steinkjer

Torstein Næss

   Inderøy Bondelag

Lars Ketil Lysberg

   Snåsa kommune, jordbrukssjef

Ketil Verdal

   Inderøy kommune, landbruksansvarlig

Pål-Krister V. Langlid

   Steinkjer kommune, enhetsleder landbruk

 

Styringsgruppa:

Representanter med stemmerett

 

Politisk styringsgruppe Inntrøndelag (PSG)

   Arnt Einar Bardal

Administrasjon styringsgruppe i Inntrøndelag (ASG)

   Gunvor Aursjø

Fylkesmann (representere også Fylkeskommunen)

   Siri Bruem

Bondelaget

   Håvard Viken

Bondelaget

   Jørn Magne Vaag

Representanter med tale og forslagsrett

 

NIBIO

   Lars Bendik Austmo

Mære Landbruksskole

   Tove Hatling Jystad

NLR

   Solrun Kolstad

Inntrøndelag Næringsutvikling

   Bodil Vekseth

Gårdbrukernes sikkerhetsnett

Når du ikke er i stand til å mestre hverdagen eller du kjenner noen som trenger hjelp.
Hva gjør du? Hvem spør du?

Sikkerhetsnettet – hva er det?

Lavterskeltilbud for råd og veiledning til gårdbrukere. Det skal være lett å ta kontakt før problemene blir uoverkommelige. Sikkerhetsnettet er ikke noe nytt, men en sammenkobling av tilbud som allerede finnes. Målet er fornøyde gårdbrukere som trives i yrke sitt. Vi har alle et ansvar for å ta vare på hverandre. Alle kan ha vanskelige perioder i livet, små eller store. Noen ser sine problemer selv og løser dem, andre fortrenger dem og må ha hjelp.

Risikofaktorer og faresignal

 • Samlivsbrudd/konflikter
 • Møter ikke opp på felles arr/møteplasser
 • Likviditetsproblem
 • Søvnløshet
 • Aggresjon
 • Rusproblemer
 • Regningene hopper seg opp på kjøkkenbordet
 • Ikke betale strømregninger
 • Mangel på initiativ
Aktør Hjelpetiltak Kommentarfelt
Inderøy kommune
Snåsa kommune
Steinkjer kommune
Fastlege Kan kjenne pasienten godt. Diagnostiserer, behandler, henviser. Mottaker av bekymringsmeldinger.
Legevakt Akutt helsehjelp. Avgjør om støtteteamet skal ut ved alvorlige hendelser. 
Landbrukskontoret Bedriftsveiledning og tilskuddsforvaltning
Koordinerende enhet Samordner kommunens helsetjenester. Skreddersyr tverrfaglige og helhetlige tilbud til enkeltpersoner (psykiatri-tjeneste, rusbehandling, barne- og familietjeneste m.fl.)
Psykiatritjenesten Samtaler med psykiatrisk sykepleier. Ikke behov for henvisning.
Rustelefonen  Tlf. 915 08 588. Åpen alle dager kl 11.00 – 18.00. 
Tilbyr veiledning, informasjon og støttesamtaler, og er veiviser til hjelpetiltak overfor mennesker med rus-relaterte problemer, pårørende og samarbeidspartnere
NAV Trøndelag Forvaltning av sykepengeordning mm.  
Gjeldsrådgivning Tilbudet gjelder kun privatpersoner, men rådgivere har vært behjelpelig ved avvikling av gårdsdrift ved konkurs, fordi det i neste omgang resulterer i privatøkonomiske problemer
Steinkjer politistasjon  Utrykning og krisehåndtering Akutt hjelp med behov for politibistand. 
Blå Kors Lade behandlingssenter  Rusbehandling I utgangspunktet andrelinjetjeneste, men behandlingstilbud kan avtales uten henvisning
 
Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag Medlemsbasert bedriftshelsetjeneste  Faste besøk og gjennomgang av HMS-situasjonen
NLR samarbeider med Agenda HMS
Krisebistand ved behov Konsultasjon fra psykiatrisk sykepleier, som kobler inn fastlege og annen nødvendig bistand 
Tilbudet er uavhengig av medlemskap i NLR
Kurstilbud "bonde i stress og krise" Regelmessige, åpne kurs for gårdbrukere, pårørende og landbrukets tillitsvalgte og rådgivningsapparat
Familievernkontoret i Levanger, Bufetat Parterapi, familieterapi og mekling ved samlivsbrudd Tilbudene er gratis og kan avtales uten henvisning
Mattilsynet, Region midt Forvaltningskontroller Innsyn i driftsapparat ved håndheving av dyrevelferdsloven
Innherred Landbrukstjenester Avløsning ved sykdom, ferie og fritid Bistå med hjelp på gården ved planlagt og akutt fravær.
Kontorer som fører landbruksregnskap Kundekontakt og  Full innsikt i kundens økonomi og kan fange opp faresignaler tidlig
-oppfølging
Bankforbindelser Kundekontakt og  Full innsikt i kundens økonomi og kan fange opp faresignaler tidlig
-oppfølging
Bondelagets lokallag   Inntrøndelag har 9 lokallag med hver sin kontakt 
Generell møtevirksomhet, medlemskontakt og lagsaktiviteter Faglig og kollegialt nettverk, som kan fange opp faresignaler tidlig og skape åpenhet omkring mental helse og utbrenthet
Bonde- og Småbrukarlagets lokallag Generell møtevirksomhet, medlemskontakt og lagsaktiviteter

Inntrøndelag har 5 lokallag med hver sin kontakt.

Faglig og kollegialt nettverk, som kan fange opp faresignaler tidlig og skape åpenhet omkring mental helse og utbrenthet

Andre næringsorganisasjoner  ----------"----------------- ----------"-----------------
Produsentlag, grunneierlag, elveeierlag osv.
Øvrig foreningsvirksomhet blant landbruksbefolkningen ----------"----------------- ----------"----------------- 
Bygdekvinnelag, bygdeungdomslag, sanitetsforeninger osv.

Her er infromasjonen om gårdbrukernes sikkerhetsnett samlet i en pdf.

 

Likestilling og mangfold i Steinkjerlandbruket

I 2010-2013 gjennomførte enhet landbruk et prosjekt om likestilling og mangfold i landbruket. Resultatet fra dette prosjektet er samlet i rapport fra pilotprosjektet Likestilling og mangfold i Steinkjerlandbruket 2010-13.

Hensikten med pilotprosjektet likestilling og mangfold i Steinkjerlandbruket var:

 • utvikle kunnskap om hvordan en kommune kan jobbe aktivt med likestilling og mangfold i landbruket
 • bedre kvaliteten på landbrukskontorets tjenester gjennom å innarbeide likestillings- og mangfoldsperspektiv i den daglige virksomheten
 • oppfylle regjeringens mål og strategi for likestilling i landbruket