Konstitueringen har sammenheng med at lederstrukturen i kommunen vil bli gjennomgått. Dette arbeidet vil påstartes i løpet av kort tid. Stillingen som avdelingsleder eller ansvarlig for tjenesten vil ikke bli utlyst for ordinær tilsetting før dette arbeidet er sluttført.

Saken er i dag presentert for enhetslederne i avdelingen. De øvrige 3 enhetslederne ga uttrykk for at dette blir en fornuftig løsning som avdelingen vil være godt tjent med.

Saken er også drøftet med de aktuelle arbeidstakerorganisasjonene, som også ga sin tilslutning til at Iren Hovstein Haugen konstitueres som avdelingsleder.

Tidsrammen for konstitueringen er anslått til 3 – 6 mndr.