Retten til innsyn i offentlige dokumenter er hjemlet i Offentleglova. Alle våre saksdokument vil være tilgjengelige for innsyn med mindre lov eller forskrift med hjemmel i lov er til hinder for å gi slikt innsyn. Kreves det innsyn i dokument unntatt offentlighet, vil det likevel bli vurdert å gi helt eller delvis innsyn jfr (offentleglovas §11).