Målet med møtet var:

 • å informere om huset
 • å presentere resultater fra tidligere gruppeintervju med frivillige lag, foreninger, brukerorganisasjoner, kommunale råd mm.
 • å gi rom for innspill til mulige samarbeidsområder
 • mulighet for å stille spørsmål

I overkant av 40 personer deltok i møtet.

​Frivillige foreslo blant annet at de kunne være veivisere i bygget, ha en sosial funksjon med kaffe og prat, sang og lesing samt bidra med trivsel og hygge for besøkende.

I tillegg viste de frivillige til behovet for en ansatt husvert/koordinator som hadde jevnlig kontakt med frivilligheten og en plass i bygget hvor frivillige kan møtes. En plan for frivillighetsarbeidet ble også etterspurt.

Det var stort engasjement blant deltakerne, og kontakten mellom de frivillige aktørene og kommunen vil videreføres.


Bakgrunnsinformasjon:
Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus (ITHB) er under bygging på Nordsileiret i Steinkjer og skal stå ferdig i løpet av sommeren 2019.

Friskhetsperspektivet er i fokus, - her vil innbyggere fra Verran, Inderøy, Snåsa og Steinkjer ha ærend innom av og til, - men ingen skal bo her fast.

Bygget skal inneholde:

 • DMS Inn-Trøndelag – sengepost og poliklinikker
 • Steinkjer interkommunale legevakt
 • Rehabilitering inkludert sengepost og dagtilbud
 • Familiens Hus 
 • Ambulansetjenesten
 • Brannvesenet Midt IKS
 • Sivilforsvaret
 • Poliklinikker for private helsetjenester f. eks. fastlegekontor
 • Kantine/kafe for ansatte og besøkende
 • Møterom/kompetansesenter
 • Resepsjon

Noen av disse tjenestene er interkommunale tilbud, - andre er kun for innbyggere i Steinkjer kommune. Samhandling mellom tjenestene, både i og utenfor bygget, er vektlagt i planleggingsfasen, og målet er at det skal gi helhetlige tjenester for innbyggerne.
 

Deltakere på møte