Overordnede mål for prosjektet:

  • Utvikle og kvalitetssikre et koordinert tjenestetilbud til barn og unge

  • Et standardisert og kunnskapsbasert faglig tilbud med god kvalitet

  • Hensiktsmessig og effektiv logistikk for barn og unge

  • God ressursutnyttelse

Link til Utrednings- og behandlingsforløp ADHD
 HNT sendte, i samarbeid med Steinkjer kommune, en søknad om prosjektmidler til beskrivelse og implementering av koordinert forløp for pasienter med ADHD. Regionalt Helseforetak (RHF)– Midt Norge innvilget prosjektmidler til dette arbeidet i oktober 2010. 

Aktuelle ledere i Steinkjer kommune og Helseforetak (HF) gjennomførte møter for å drøfte og forankre prosjektet, omfang, metodikk og fremdriftsplan, prosjekt-organisering og etablere sentrale ressurser.

PPT i Steinkjer kommune fullførte i 2014 et prosjekt som heter «Henvisningsrett PPT», og det er grunnen til at PPT ble valgt som aktuell deltaker i prosjektet.
Prosjektet er forankret ved klinikkleder BFK, Tina Eilertsen som er prosjekteier sammen med enhetsleder Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) Steinkjer, Kenneth Arntzen og avdelingsleder Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP), Åsmund Bang.

En ønsket å få en god behandling av barn og ungdom med ADHD, forutsigbarhet for brukere og behandlere, god samhandling og godt samarbeid på tvers av kommune- og spesialisthelsetjenester, og å avklare oppgaver og ansvarsområder.

Målgruppe
Barn og unge som utløser bekymring i forhold til diagnosen ADHD inkluderes. Forløpet starter ved meldt bekymring og avsluttes med oppfølging i kommunen.

Metode

  • Kartlegge elementene i standardisert forløp urolige barn - ADHD/ADD ved å samle en tverrfaglig arbeidsgruppe.

  • Etter innspill fra arbeidsgruppen, tegne opp og beskrive et forløp som skal implementeres.

  • Evaluere forløpet.

Deltakere i prosjektet er
Prosjekteiere:
Klinikkleder BFK, Tina B Eilertsen
Avdelingsleder BUP, Åsmund Bang
Enhetsleder PPT Steinkjer, Kenneth Arntzen

Prosjektgruppe
Avdelingsleder BUP, Åsmund Bang
Enhetsleder PPT Steinkjer, Kenneth Arntzen
Prosessveileder, Trude Strand
Prosjektleder, Randi Nordahl Løding

Arbeidsgruppe
Marianne Vollen, enhetsleder barn- og familie, Steinkjer  
Lene Vibeke Rønning, enhetsleder barnevern, Steinkjer kommune
Johanne Emmerhoff Slåttelid, helsesøster Steinkjer kommune
Bjørg Jordet, lege, Steinkjer kommune
Bjørn Ole Bache, lege Steinkjer kommune
Marlin Lundereng, pedagogisk psykologisk rådgiver PPT, Steinkjer kommune
Cathrine Kvaran Wanderås, psykologspesialist, PPT Steinkjer kommune
Morten Overrein, Egge barneskole.
Monica Brandsegg, barnehage, Steinkjer kommune
Lars Lersveen, ADHD foreningen
Mona Lersveen, ADHD foreningen
Birgit Kleinau, psykiater BUP Levanger
Edel Brenne, klinisk pedagog BUP Levanger
Inger Lise Rasmussen, klinisk pedagog BUP Namsos
Kristin Modell, klinisk sosionom BUP Namsos
Kristi Aarethun, psykolog Habiliteringstjenesten for barn og ungdom

Resultat
Arbeidsgruppen hadde to møter. Prosjektgruppen hadde flere møter der de sammenfattet det som var kommet fram i arbeidsgruppemøtene. Dette resulterte i et forløp som nå ligger ute på Helse Nord-Trøndelag sine internettsider.
Hvis lenke ikke virker kommer en inn ved å åpne Helse Nord-Trøndelag sine internettsider (Meny, Standardiserte pasientforløp, Barn og Ungdom) eller finne lenken på Steinkjer kommunes hjemmesider.

 

Kenneth Arntzen
Enhetsleder PPT