Innstillingen i sak om kommunereform gjengis i sin helhet:

 

1 Vurdert ut fra de kriterier som er satt for god kommunestruktur, og det kunnskapsgrunnlaget vi i dag har, vil Steinkjer kunne gå videre som egen kommune. Et slikt alternativ gir imidlertid mindre utviklingskraft for både kommunen og regionen enn en større konstellasjon.

2. Steinkjer kommune ønsker at vi sammen med samarbeidskommunene Verran, Snåsa og Inderøy tar sikte på å inngå intensjonsavtale om kommunesammenslutning. Alternativt kan det forhandles med den enkelte kommune avhengig av hvilke vedtak som der gjøres. Innenfor tidsrammene for gjennomføring av forhandlinger og beslutning, er Steinkjer kommune også fortsatt åpen for forhandlinger med andre tilgrensende kommuner.

3. Det velges et forhandlingsutvalg bestående av:
Ordfører Bjørn Arild Gram (Sp)
Varaordfører Ida Bruheim Derås (H)
Roar Veiseth (Ap)
Gjertrud Holand (SV)
Rådmann/stab
2 ansatterepresentanter valgt av organisasjonene
Rådmann/stab utgjør kommunens sekretariat.

4. Forhandlingsutvalget skal utarbeide et internt strategidokument for forhandlingene.

5. Spørsmålet om kommunesammenslåing er et grunnleggende veivalg for de kommunene som er involvert. Våre nabokommuner legger til grunn at folkeavstemninger skal gjennomføres som en del av beslutningsprosessen. Før politisk sluttbehandling av fremforhandlet intensjonsavtale i Steinkjer kommunestyre, skal det derfor gjennomføres en rådgivende folkeavstemning om hvorvidt Steinkjer kommune skal bestå som selvstendig kommune, eller slå seg sammen med nabokommuner.

6. Det gjøres endelig vedtak om kommunestruktur og eventuell kommunesammenslutning i kommunestyret i juni 2016.

7. Det skal utarbeides en analyse av konsekvensene for miljø og klima før eventuelle sammenslåinger det forhandles om.