Det er gjort egne bestemmelser om unntak fra søknadsplikten for visse typer bygninger. Oppføring, endring, fjerning og riving m.v. av garasje og carport som ikke er unntatt fra søknadsplikten, regnes som mindre tiltak som du selv kan søke om. Du er da selv ansvarlig for at tiltaket følger gjeldende krav etter plan- og bygningslovgivningen.

Forutsetninger

  • Eiendommen er bebygd fra før.
  • Hvis garasjen/carporten er et tilbygg så kan verken samlet bruksareal eller bebygd areal overstige 50 m2.
  • Hvis garasjen/carporten er en frittliggende bygning så kan verken samlet bruksareal eller bebygd areal overstige 70 m2. Bygningen kan oppføres i inntil én etasje og kan i tillegg være underbygget med kjeller. Bygningen skal ikke brukes til beboelse. Vær oppmerksom på at bygninger med et samlet bruksareal over 50m² har egne brannkrav.

Hvis disse forutsetningene ikke er oppfylt må du ta kontakt med et foretak som kan stå ansvarlig for søknaden til kommunen.

Arealplan - hvilke begrensninger gjelder på min eiendom?

Ofte vil det være begrensninger i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan på hva du kan bygge. Dette vil typisk være tomteutnyttelsesgrad, byggegrenser, begrensning i størrelse, høyde, takvinkel o.l. Det anbefales å avklare dette tidlig i planleggingsfasen. Reguleringskart og reguleringsbestemmelser finnes på kommunens kartløsning eller ved å henvende deg til kommunens servicetorg.

Avstand til offentlig veg

Der det ikke er angitt byggegrense i reguleringsplanen er det vegloven som gir bestemmelser om avstand til offentlig veg. Dersom du skal bygge i strid med det som følger av arealplanene må du søke om dispensasjon. Hvis tiltaket strider mot vegloven (i uregulert område) så må du søke om tillatelse. For riks- og fylkesveier må tillatelse innhentes fra Statens vegvesen. For kommunale veier må søknad sendes byggesakskontoret sammen med byggesøknaden.

Avstand til nabogrense

I utgangspunktet skal byggverk plasseres minst 4 meter fra nabogrensen.  Frittliggende garasjer/carporter med bruttoareal inntil 50 m2 kan likevel plasseres 1,0 meter fra nabogrensen, slik at nødvendig vedlikehold o.l. kan utføres på egen grunn. Plasseres garasjen/carporten nærmere nabogrensen enn 1 meter kreves det at det foreligger samtykke til plasseringen fra nabo.

Hvis garasjen/carporten er over 50 m2 eller er sammenbygd med boligen, så kreves det et nabosamtykke hvis man ønsker en plassering nærmere nabogrensen enn 4 meter. I noen tilfeller vil det også bli nødvendig å utføre tiltak på garasjen for å hindre faren for brannspredning mellom naboeiendommer.

Utover dette bør man også tenke gjennom plasseringen med tanke på manøvreringsareal, plass for snøopplagring og siktforhold som sikrer trafikksikker inn- og utkjøring.