Ledsagerbevis

Serviceerklæring: - Ordningen skal være et virkemiddel for å forebygge isolasjon og derved bidra til økt livskvalitet for den funksjonshemmede.

Formål med tjenesten
Ledsagerbevis skal gi funksjonshemmede med behov for bistand, samme mulighet som den øvrige befolkning til å delta i samfunnet, uten å måtte betale dobbel pris/inngangsbillett. Ledsagerbevis er en dokumentasjon på behov for slik bistand.
 

Hvem får tjenesten?
Ordningen forutsettes å gjelde for personer med varig funksjonshemming. Det vil si at sykdomsperioder ikke kvalifiserer for ledsagerbevis. Som varig regnes funksjonshemming av minst 2-3 års varighet, men kravet til varighet kan ut fra utstedende myndighets konkrete vurdering fravikes i det enkelte tilfelle.

Brukeren må være registrert i folkeregisteret i den respektive kommunen hvor det søkes om ledsagerbevis. Den nedre aldersgrense for søkere er 8 år.

Hva omfatter tjenesten?
Ordningen skal øke tilgjengeligheten til offentlige kultur- og fritidsarrangementer samt offentlige transportmidler.

Hvordan få tjenesten?
Søknadskjema fås hos Bolig- og tildelingskontoret på rådhuset og det ligger også på kommunens hjemmeside.

Som vedlegg til søknaden følge dokumentert behov for ledsager fra primærlege, legespesialist eller offentlig godkjent helseinstitusjon, samt passbilde.

Saksbehandlingstid
Utstedes innen en uke.

Retningslinjer
Informasjon kan fås ved henvendelse til Bolig- og tildelingskontoret.

Pris
Tjenesten er gratis.

For mer informasjon:
Tips en venn Skriv ut