Hvis det kan kjennes eller luktes antydning av klor, så tyder dette på at vannet er rent.

Som 1 av 3 hygieniske barrierer bruker Steinkjer kommune klor til desinfisering/fjerning av evt. uønskede bakterier i vannproduksjonen på Reinsvatnet vannbehandlingsanlegg. Det er i tillegg UV behandling av vannet noe som fjerner parasitter og bakterier.  Dette er ihht. drikkevannsforskriften.

Steinkjer kommune leverer drikkevann til sine abonnenter fra to forskjellige kilder:

Øvre Ogndal forsynes med UV-behandlet grunnvann. Øvrige abonnenter forsynes fra Reinsvatnet via Reinsvatnet vannbehandlingsanlegg.

Vannet filtreres og tilsettes klor og UV-behandles før det går ut på nettet.  Klor (natriumhypokloritt) produseres av koksalt på anlegget.
Renseprosessen er kontinuerlig overvåket med bl.a. automatisk klorrestmåler.

Klorinnholdet vil synke utover i vann-ledningsnettet.

Avvik fra normale verdier fører til automatisk stopp av renseanlegget.

I tillegg taes det jevnlig manuell prøve av klorrest i produsert drikkevann.

Drikkevannet fra Reinsvatnet har et klorinnhold på 0,2 mg Cl/l . Innhold av klorrest er  ihht. krav i drikkevannsforskriften, og er en sikkerhet, for eksempel i tilfelle innsig/bakterier ved evt. lekkasjer og trykktap.

Hvis det kan kjennes eller luktes antydning av klor, så tyder dette på at vannet er rent (!), i og med at klorresten da ikke har noen bakterier/forurensning å reagere med i ledningsnettet. 
 
Det har vært medieoppslag om helsefarlige effekter ved klor. Dette kan være en problemstilling der klor benyttes til desinfisering i drikkevann med mye humus/org.stoff  (høyt fargetall).
På Reinsvatnet fjernes humus i store sandfilter før det sendes på ledningsnettet. Laboratoriets analyser av fargetall viser svært lave verdier i vårt drikkevann.
Denne problemstillingen er derfor ikke aktuell i Steinkjer. 

Flere opplysninger om vannkvaliteten fås ved henvendelse til vann- og avløpsenheten som oppbevarer dokumentasjon av vannkvaliteten etter analyser utført av eksternt laboratorium.