Generelt

Som også NVE har kommunisert tydelig, er det ingen direkte kobling mellom hendelsen i Gjerdrum og sikkerheten i andre kjente kvikkleireområder. Etterfølgende evaluering av Gjerdrum- hendelsen vil vise om kravene til utredning og vurdering av byggeprosjekt på kvikkleire blir endret.

Også i Steinkjer er en rekke kvikkleiresoner kartlagt av NVE. På NVE sin temaside om kvikkleire får du svar på vanlige spørsmål om temaet, og du finner også kart over kartlagte områder og faresoner for kvikkleire.Både ved reguleringssaker, byggesaker og endret arealbruk i landbruket blir disse kartene brukt i kommunens saksbehandling. 

Reguleringsplanfasen

Steinkjer kommune har i mange år hatt som krav til alle nye reguleringsplaner på gammel sjøbunn (under marin grense) at det gjennomføres en konkret geoteknisk vurdering av fagkyndig. Kravet gjelder uansett- og ikke bare der det er kjente kvikkleireforekomster.

Kravet er at geoteknisk fagkyndig går god for områdets stabilitet etter at den foreslåtte utbyggingen er gjennomført. Nasjonale veiledere og kjent metodikk skal benyttes, dette er detaljert beskrevet bla i veilederen her. I noen tilfeller kan en slik vurdering gjøres ut fra kjent informasjon, bla tidligere grunnundersøkelser i området, mens i andre tilfeller må utbygger gjennomføre grunnundersøkelser.

Dersom grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering konkluderer med at det må gjennomføres stabiliserende tiltak eller ytterligere undersøkelser i byggefasen- blir det tatt i inn i reguleringsplanens bestemmelser.  

Gjennomføringsfasen (byggesaken)

Også i gjennomføringsfasen er det konkrete krav til oppfølging av grunnforholdene. Teknisk forskrift (TEK17) gir klare krav om sikker byggegrunn, både for det enkelte bygg og for omgivelsene. Utbygger, må gjennom prosjekteringen vise at dette er ivaretatt, og at det er kompetente firma som har gjort vurderingene. Kravene gjelder selvsagt også når kommunen selv er utbygger.

Dersom det gjennom reguleringsplanen er satt konkrete krav til gjennomføringsfasen, blir disse fulgt opp i byggesaken

Landbruk – nydyrking, bakkeplanering og bruksutbygging

Ved søknader om endra arealbruk i landbruket, eksempelvis nydyrking, bakkeplanering, utbygging av landbruksveger eller driftsbygninger, blir grunnforholdene deriblant kvikkleireforekomster vurdert av kommunen før det gis tillatelser til slike tiltak. Dersom tiltak planlegges i nærheten av kjente kvikkleireområder, krever kommunen at tiltakshaver innhenter geoteknisk vurdering eller geoteknisk undersøkelse fra uavhengig fagkyndig før tillatelse gis. Dette innebærer også at tiltak som kommer i konflikt med faglige vurderinger angående fare for kvikkleireras avslås eller at tillatelser gis med nødvendige vilkår knyttet til gjennomføringen. Dette gjøres for å sikre områdestabilitet og redusere risikoen knyttet til grunnforhold og kvikkleire spesielt. Kommunen forvalter også tilskuddsordninger rettet mot landbruket, som etter plan kan benyttes til sikring av rasutsatte bekker og vassdrag.

Hvem kan kontaktes?

Om du observerer terrengendringer i ditt lokalmiljø- meld de gjerne inn til kommunens tekniske vakt på tlf. 905 85 352. 

Akutte hendelser med fare for liv og helse meldes direkte til politiet på tlf 112.

Spørsmål om hvordan kommunen arbeider med kvikkleiereforekomster kan rettes til:

Plansjef Per Morten Bjørgum, tlf 470 28 400 når det gjelder reguleringsplaner mv

Enhetsleder Geir Gilde, tlf. 913 26 184 når det gjelder byggesaker

Enhetsleder Pål- Krister V. Langlid, tlf 907 79 184 når det gjelder nydyrking og andre landbrukstiltak