Kommuneplanens samfunnsdel - hva er det?

Vi inviterer deg som er innbygger til å si din mening om hva som er viktig i for Steinkjersamfunnet framover. Innspillene vil bli brukt til å utarbeide en ny kommuneplan for Steinkjer kommune.

Kommuneplanens samfunnsdel er vårt øverste styringsdokument, og danner sammen med kommuneplanens arealdel grunnlaget for all annen planlegging og drift av kommunen. Samfunnsdelen er planen som ser på Steinkjer sine utfordringer, mål og strategier i et langsiktig perspektiv, gjerne 10-12 år. 

Slik er planprosessen framover: Planstrategi 2020-2024 og planprogram

Filmen under viser en presentasjon (husk lyd!) om hvordan situasjonen i Steinkjer er i dag, samt prognoser framover. Sammen med annet grunnlagsmateriale, er denne presentasjonen med som bakteppe for det nye planverket som vi skal utforme.

 

 

Blomsterbrua og Brygga
Blomsterbrua og Brygga

Hvordan kan jeg som innbygger delta?

Det legges opp til en bred prosess, der innbyggerne får mulighet til å delta på ulike måter. 

Koronasituasjonen gjør at det ikke er aktuelt med store folkemøter i år, men lokalsamfunnene er blitt utfordret på å gjennomføre lokale møter og prosesser. Lokale møter vil bli kunngjort lokalt og vi oppfordrer alle til å delta. 

Råd og utvalg i kommunen er allerede i gang med arbeidet, her deltar Eldres råd, rådet for personer med funksjonsnedsettelse, trafikksikkerhetsutvalget m.fl. 

Du kan også komme med innspill direkte. Si din mening i feltet under!

Si også hva du mener om inkludering!

Samtidig som vi jobber med planprosessen, har kommunestyret satt i gang arbeid med en strategi og handlingsplan for inkludering, som det også trengs innspill til.

Målet er at alle i Steinkjer skal føle seg inkludert - i sosiale nettverk, i sitt nabolag, i frivilligheten, på skolen og i arbeidslivet.

Forslag til hvordan det kan skje, kan du også bruke skjemaet under til.