Høringer


Du kan gi en uttalelse i en sak på dette elektroniske skjemaet.
 
 

E6 Åsen - Mære. Kommunedelplan til offentlig ettersyn (høringsfrist 9.11.2018).

26.09.18

Formannskapet vedtok i møte 21.6.2018 at Kommunedelplan E6 Åsen nord - Mære legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Planforslaget utreder 4 ulike alternativer på delstrekning Sparbu som vist på figuren over, og SVV anbefaler den vestlige traséen forbi Sparbu sentrum (benevnt linje B,D). Formannskapets vedtak fastslo at Steinkjer kommune i utgangspunktet støtter Statens vegvesens anbefalte trasé, men vedtaket krevde samtidig at Statens vegvesen må utrede forslaget fra Enhet Landbruk i kommunen (alt. D2) i tillegg på lik linje med de andre alternativene før planforslaget sendes ut på høring. Dette har Statens vegvesen nå gjort og kommunedelplanen med denne tilleggsutredningen sendes følgelig ut på offentlig ettersyn.

Alternative linjeføringer for ny E6 i Steinkjer

Kommunedelplan klima og miljø 2018-2021 - Høring

19.09.18

Formannskapet besluttet i møte 16.8.2018 at forslag til ovennevnte kommunedelplan legges ut på høring i 6 uker. Høringsfrist er satt til 6.11.2018.  

Jordklode

Reguleringsplan Jæktbyn uteservering - Utlegging til offentlig ettersyn

12.09.18

Formannskapet vedtok i møte 30.08.2018 å legge ut reguleringsplan for Jæktbyn uteservering til offentlig ettersyn i 6 uker. Formålet med planarbeidet er å avklare bruken av området (del av eiendom 192/632) til uteservering gjennom en reguleringsplanprosess. Dette for å oppnå en mer forutsigbar og stabil situasjon for både naboer, grunneiere og næringsdrivende.

Beliggenhet Jæktbyn uteservering

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel rullering 2018 ( Høringsperiode avsluttet)

03.09.18

Forslag til kommuneplanens arealdel er  i formannskapets møte 08.03.18. lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 11.05.18

Reguleringsplan Helgeshaug - Utlegging til offentlig ettersyn

29.08.18

Formannskapet vedtok i møte 16.08.2018. å legge ut reguleringsplan for Helgeshaug til offentlig ettersyn i 6 uker. Planen tilrettelegger for omdisponering av en landbrukseiendom til boligformål for å åpne opp for konsentrert småhusbebyggelse med inntil 8 boenheter.

Boligsosial handlingsplan 2018 - 2022 - Offentlig ettersyn. Frist 31.08.18

03.07.18

Hovedutvalget for helse og omsdorg vedtok i møte 05.06.18 å legge ovennevnte plan ut til offentlig ettersyn. 

Bilde fra planen