Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram

Detaljregulering Sjøkanten, Nordsileiret ytre del

Silicon Seaside AS varsler oppstart av planarbeid med hensikt å legge til rette for et nytt stort boligprosjekt på ytre del av Nordsileiret. Da det planlagte formålet ikke er i samsvar med overordnet plan, skal det utarbeides en konsekvensutredning med grunnlag i planprogram. Forslag til planprogram legges derfor ut til offentlig ettersyn.    

Planavgrensning

Østerås steinbrudd. Reguleringsplan til offentlig ettersyn (høringsfrist 23.8.2019).

Formannskapet har i møte 20.6.2019 vedtatt at Reguleringsplan (detaljregulering) Østerås steinbrudd legges ut til offentlig ettersyn. Planområdet er på 36 daa og ligger i sin helhet på eiendom 21/1 (Østeraas vestre). Planen tilrettelegger for uttak og knusing av steinmasser, og selve planarbeidet har til hensikt å sikre forekomsten mht. tilgjengelighet for uttak, og forhindre potensielle framtidige konflikter med omgivelsene.

Østerås steinbrudd

Mære skole og stadion med nærområder. Reguleringsplan til offentlig ettersyn (høringsfrist 14.8.2019).

Formannskapet har i møte 6.6.2019 vedtatt at Reguleringsplan (detaljregulering) Mære skole og stadion med nærområder legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Planforslaget tilrettelegger for ny skole og barnehage på området, samtidig som det også skal sikre idrettsanleggets, idrettshallens og samfunnshusets behov. I tillegg er det vesentlig at det etableres funksjonelle og sikre trafikkløsninger i området.

Mære skole og stadion med nærområder

Martenshagen bofellesskap. Reguleringsplan til offentlig ettersyn (høringsfrist 14.8.2019).

Formannskapet har i møte 6.6.2019 vedtatt at Reguleringsplan (detaljregulering) Martenshagen bofellesskap legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Planområdet har et areal på ca. 3,2 daa (eiendom 192/745, 192/116 og 192/1) og ligger på Sørsia ved Eirik Jarls gate og Peter Egges gate. Planforslaget tilrettelegger for et nytt bygg med inntil 10 tilrettelagte leiligheter for personer med nedsatt funksjonsevne i bofellesskap.

Martenshagen, illustrasjon mulig ny bebyggelse

Fv. 17 Dyrstad - Kvarving. Reguleringsplan til offentlig ettersyn (høringsfrist 17.7.2019).

Formannskapet har i møte 16.5.2019 vedtatt at Reguleringsplan (detaljregulering) Fv. 17 Dyrstad - Kvarving legges ut til offentlig ettersyn. Hensikten med planarbeidet er å bedre trafikksikkerhet og framkommelighet på strekningen. Planen gir avklaringer på nødvendig arealbruk, gir rettsgrunnlag for erverv av grunn og legger til rette for gjennomføring av nødvendige tiltak for utbygging av fv. 17 på strekningen.

Bilde fv17 Dyrstad-Kvarving