Søknad om videreføring av alle vilkår i tillatelse etter forurensningsloven.

Steinkjer kommune viser til brev fra Fylkesmannen i Trøndelag (01.07.19) (Klikk Her) og legger søknad fra Autometall AS til offentlig gjennomsyn på Biblioteket på Steinkjer, på Servicetorget på rådhuset og på kommunens hjemmeside. Kunngjøring er sendt av Fylkesmannen til Steinkjer-avisa og til Trønder-Avisa. Høringsdokumentene (inkl søknad) ligger på Fylkesmannens hjemmeside (Klikk Her). Søknaden av 29.05.2019 med vedlegg gir opplysninger om driften, samt internkontroll.

Eventuelle merknader og kommentarer til søknaden sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller til fmtlpost@fylkesmannen.no innen 15.08.2018.

Autometall AS har tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet (mottak og sanering av kasserte kjøretøy) på gnr. 190, bnr. 116 i Steinkjer kommune (Tranamarka). Fylkesmannen har pålagt virksomheten å sende opplysninger til utarbeidelse av ny tillatelse. Autometall AS søker om å få videreføre alle vilkår i tillatelsen. Rammevilkåret er satt til 400 bilvrak samtidig på plassen. Virksomheten har i søknaden oppgitt et årlig mottak på ca. 1 600 bilvrak. Det er snakk om kjøretøy omfattet av panteordningen.