Juryen bemerket at alle de tre nominerte hadde svært gode søknader som tilfredsstiller kriteriene som er satt i år, og de skrev følgende om vinneren: 
"Hjemmetjenesten Nord seksjon Egge har som hovedmål å ha en høy faglig kvalitet på tjenestene til brukerne og være en helsefremmende arbeidsplass for de ansatte. De har over tid jobbet med holdninger og kultur og har oppnådd vesentlig lavere sykefravær, mer kontinuitet og stabilitet i kompetanse. Arbeidet kjennetegnes av god lederforankring, utstrakt partssamarbeid og bruk av Bedriftshelsetjenesten og Nav Arbeidslivssenter på samme arena".

Juryens begrunnelse for tildelingen
Årets IA-virksomhet i Nord-Trøndelag 2015 er en arbeidsplass som gjennom et helhetlig, systematisk og godt forankret partssamarbeid har oppnådd gode resultater. Virksomheten jobber kontinuerlig for å skape en inkluderingskultur der alle ansatte er involvert.

Prisen går til en virksomhet der IA-arbeidet er godt forankret hos både arbeidsgiver og arbeidstakere.

Virksomheten fremstår som et fyrtårn gjennom å ha håndtert typiske utfordringer for sin bransje på en enkel og håndterbar måte, noe som kan være til inspirasjon for andre.

I denne virksomheten har partene sett betydningen av samarbeid og erkjent at enhver kulturendring starter hos den enkelte ansatte, uavhengig av om man er leder eller medarbeider!


Hjemmetjenesten skrev i sin nominasjonssøknad:    
"I 2014 og 2015 har Hjemmetjenesten Nord seksjon Egge arbeidet med et utviklingsprosjekt. Det overordna målet med prosjektet har vært "høy faglig kvalitet på tjenestene til brukerne og en helsefremmende arbeidsplass for ansatte".

Utfordringene før prosjektet startet var knyttet til arbeidsfravær, arbeidsmiljø og organisering av daglig drift.

Prosjektet har i løpet av året hatt bred ansattmedvirking og solid forankring i ledelsen. Man har hatt sterkt fokus på partssamarbeidet og betydning av dette for å nå målsetningen. Det har blitt jobbet i grupper med bestemte utviklingsmål basert på ansattes egen oppfatning av hva utfordringene har bestått i.

Dette har endret seg i løpet av prosjektperioden:

  • Nærværet har vært stabilt høyt over tid; flere faste ansatte på jobb gir mer stabilitet, forutsigbarhet og trygghet i ansattegruppen.

  • Ansatte utrykker at de opplever mere nærværsledelse, det er lettere å ta kontakt med leder før sykemelding inntreffer, dialogen med leder er blitt bede.

  • Betydelig reduksjon i antall meldte avvik knyttet til medikamenthåndtering.

  • Tydeligere partsamarbeid – gjensidig forpliktende – tryggere på rollene.

  • Holdningsendring i betydningen av endret tankemønster i forhold til helse – arbeid - nærvær og /eller arbeidsfravær.

  • Ansatte tar mere ansvar for egen arbeidsplass, viser eierskap og mer engasjement og tar faglige avgjørelser i større grad enn tidligere.

Ansatte, ledere, tillitsvalgte og verneombud ved seksjon Egge mener at utviklingsprosjektet er medarbeiderbasert innovasjonsarbeid i praksis og bestemte seg i fellesskap at de skulle søke om å bli nominert til årets IA – bedrift 2015".

Les mer i Trønder-Avisas nettutgave.
Se også innslag i dennne sendingen på Midt-Nytt 
 

Årets_IA-bedrift.jpg

Bildene er tatt av Karin Grøttum.