Forvaltningskontoret:
Besøksadresse: Rådhuset, Kongensgt. 39
Telefon:  489 99 330
Åpningstid: Alle hverdager fra kl. 08.00 – 15.30
E-mail: Tildelingskontoret@steinkjer.kommune.no 


Serviceerklæring: - Denne serviceerklæringen skal bidra til å avklare forventninger mellom deg og det kommunale hjelpeapparatet.

Målet for hjemmesykepleien: 

 • Gi pleie og omsorg i eget hjem til de som har akutt eller kronisk sykdom/funksjonshemming, forebygging, opplæring, rehabilitering og lindrende behandling ved livets slutt.
 • Hjemmesykepleien bygger på et gjensidig tillitsforhold. Vi arbeider for å skape ett godt samarbeid basert på tillit, respekt og trygghet.

Hvem får tjenesten?

Den som fyller vilkårene etter Lov om pasient- og brukerrettigheter §2-1a som omhandler retten til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste.

All hjelp tildeles av forvaltningskontoret etter individuell, helsefaglig vurdering, hvor det tas hensyn til din diagnose, funksjonsnivå, sosiale forhold og boforhold.

Behovet for tjenesten vurderes fortløpende.

Hva omfatter tjenesten?

 • Motivere til egenomsorg
 • Hjelp til personlig hygiene
 • Gi hjelp til riktig ernæring
 • Tilsyn, observasjon og vurdering av dine hjelpebehov.
 • Faglig forsvarlig oppfølging av helsepersonell, som sikrer kontinuitet i behandlingen.
 • Lindrende behandling og en verdig død.

Hjemmesykepleien samarbeider tverrfaglig ved behov med ulike instanser med fullmakt fra deg som bruker. De ulike samarbeidspartnere kan være psykiatrisk sykepleier, kreftsykepleier, aktivitør, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, logoped, helsesøster, tannlege, sykehjem, hjelpemiddelsentralen, NAV, kommunens forvaltningskontor, fastlege og sykehus.

Har du et omfattende tjenestebehov fra flere ulike instanser kan det, hvis du ønsker det utarbeides Individuell plan.

Hvordan få tjenesten?

 • Søknad sendes til forvaltningskontoret eller ved muntlig henvendelse. Hvis det er andre som søker på vegne av deg, må du være kjent med søknaden, og ha gitt fullmakt.
 • Det innhentes opplysninger for å kunne gjøre en helhetlig og faglig vurdering av søknaden.
 • Det vil bli foretatt et vurderingsbesøk snarest og senest innen 1 uke for å avklare ditt hjelpebehov.
 • Hjemmesykepleien kan i spesielle tilfeller tildeles på dagen.
 • Hvis du får innvilget hjelp, vil det i det skriftlige vedtaket stå, hva du får hjelp til, oppstart uke og perioden vedtaket gjelder for.

For at vi skal gi deg riktig og nødvendig hjelp forventes det av deg:

 • Du gir nødvendige opplysninger om din situasjon og dine behov.
 • At du gir beskjed dersom dine behov endres.
 • At du er tilstede når hjemmesykepleien kommer.
 • At du gir beskjed senest dagen før til kontoret som administrerer hjemmesykepleien, dersom du har behov for å endre den inngåtte avtalen.
 • At personalet møtes med respekt, både av bruker, pårørende og besøkende.
 • Søke om tekniske hjelpemidler / gjøre tilpasninger i boligen som er nødvendig for å kunne gi deg god hjemmesykepleie.
 • Av hensyn til arbeidstagerne, henstiller vi deg om ikke å røyke når personell er tilstede.
 • Husdyr må være ute eller settes i bur når personell er hos deg.

Viktig å huske på:

 • Ansatte i hjemmesykepleien kan ikke motta gaver eller pengebeløp.
 • Ansatte i hjemmesykepleien kan ikke diskutere andre tjenestemottakere eller ansatte.
 • Ansatte i hjemmesykepleien har taushetsplikt.
 • Hjemmesykepleien informerer sin leder om forhold hos deg, der det er nødvendig for at du skal få en god tjeneste.
 • Hjemmet ditt blir vurdert som arbeidsplass for kommunale arbeidstakere ut ifra arbeidsmiljøloven.
 • Du kan kreve at de ansatte legitimerer seg.
 • Du skal behandles med respekt og høflighet av de som kommer hjem til deg for å yte en tjeneste.
 • Alle mindreårige barn av personer med psykisk sykdom, rus, alvorlig somatisk sykdom eller skade skal få oppfølging og informasjon tilpasset sin alder, situasjon og behov. 
  Barna skal få forbli i sin rolle som barn. (jfr. helsepersonelloven § 10-A)

Lovgrunnlag:

Hjemmesykepleie tildeles etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, 6a som omhandler helsetjenester i hjemmet.

Informasjon:

Den offentlige tannhelsetjenesten tilbyr gratis tannbehandling til eldre, funksjonshemmede og andre som mottar hjemmesykepleie, ukentlig i minst 3 måneder. Hjemmesykepleien administreres på dag- og kveldstid fra de ulike tjenesteenhetene.

Nattpatruljen har ansvar for å betjene hjemmeboende brukere på natt.

I forbindelse med høytider kan tjenester som ikke er nødvendige(fare for liv og helse) bli redusert, som eks. dusj og tilsyn. Dette skjer etter avtale.