Forvaltningskontoret:
Besøksadresse:  Rådhuset, Kongensgt. 39, 7713 Steinkjer
Åpningstid: Kl. 10.00-15.30 alle hverdager
Telefon:  489 99 330


Serviceerklæring:
Denne serviceerklæringen skal bidra til å avklare forventninger mellom deg og det kommunale hjelpeapparatet

Målet for hjemmehjelpstjenesten

Hjelp og opplæring til dagliglivets gjøremål i hjemmet og i tilknytning til husholdningen. Formålet er å gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpen i dagliglivet, hjelpen gis med utgangspunkt i hva du som bruker selv kan gjøre.

Hvem får tjenesten?

All hjelp tildeles av bolig- og tildelingskontoret etter individuell, faglig vurdering, hvor det taes hensyn til din funksjon og livssituasjon. Behovet vurderes fortløpende.

Hva omfatter tjenesten?

 • Renhold i boligen. Dette gjelder rom som er i daglig bruk.
 • Vask av klær ved behov. Ikke sengetøy etter besøkende.
 • Vask av kjøleskap ved behov.
 • Rehabilitering / opplæring.

Tjenesten omfatter ikke:

 • Hovedrengjøring
 • Stryking og rulling av tøy
 • Baking
 • Forflytte store/tunge tepper
 • Opprydding og vask etter gjester/pårørende
 • Rengjøring etter håndverkere, og ved flytting
 • Pussing av sølv, kobber og messing
 • Skifte av gardiner
 • Pynting til høytider
 • Bistand til handling av klær
 • Ta ut penger og betale regninger
 • Snømåking, vedbæring, plenklipping
 • Være ledsager til lege, sykehus, tannlege osv.


Søknad skjer skriftlig til forvaltningskontoret på rådhuset. Hvis det er andre som søker på vegne av deg, må du være kjent med søknaden og ha gitt fullmakt.

Det vil bli avtalt et vurderingsbesøk innen 3 uker etter at forvaltningskontoret har mottatt søknaden. Her vil dine behov og kvalitet på renholds utstyr bli vurdert.

Hjemmet ditt vil også bli vurdert som arbeidsplass for kommunale arbeidstagere. I arbeidsmiljøloven står det at hjelperen ikke skal utsettes for uheldige psykiske og fysiske belastninger, og nødvendige hjelpemidler skal stilles til disposisjon. Dette innebærer: at rengjøringsmateriell og arbeidsredskaper må være på plass. Støvsuger skal være tilgjengelig og i god stand. Det er også viktig at hjemmehjelperen har plass til å gjøre rent. Det kan i visse tilfeller være nødvendig å flytte på møbler/ tepper. Langkost, toalettbørste, kluter, moppeutstyr og vaskemidler må være tilgjengelige og i orden.

Hvis du får innvilget hjelp, vil det i det skriftlige vedtaket stå, hva du får hjelp til, omfang og betaling for tjenesten.

Det vil bli tatt telefonisk kontakt om hvilken dag assistenten kommer, og hvem som kommer.

For at vi skal gi deg riktig og nødvendig hjelp forventes det av deg:

 • At du gir beskjed senest dagen før til kontoret som administrerer hjelpen, dersom du har behov for å endre den inngåtte avtalen. Fravær som ikke er varslet vil bli fakturert som gjennomført tjeneste.
 • At du gir beskjed dersom dine behov endres.
 • At personalet møtes med respekt, både av bruker og pårørende.
 • Av hensyn til arbeidstagerne, henstiller vi deg om ikke å røyke under utførelsen av oppdraget.
 • Husdyr må være ute eller settes i bur når assistenten er hos deg.

Viktig å huske på:

 • Assistenten kan ikke motta gaver eller pengebeløp.
 • Assistenten har taushetsplikt.
 • Du kan kreve at de ansatte legitimerer seg.
 • ​Du skal behandles med respekt og høflighet av de som kommer hjem til deg.