Planen er datert 27.11.12 og revideres iht. vedtaket.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 12-12, og kan iht. § 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI, påklages til fylkesmannen. Evt. klage skal framsettes skriftlig for formannskapet innen 3 uker fra kunngjøringsdato. Evt. krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-2/ § 15-3 må fremmes for kommunen innen 3 år etter kunngjøringsdato.