Planområdet ligger i sin helhet på eiendom 30/204, og har et areal på ca. 3,8 daa.

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker fra 19.12.12, i Rådhuset (servicetorget i 1.etg.) og i Dampsaga kulturhus (biblioteket). Planforslaget med tilhørende saksdokumenter kan i sin helhet lastes ned fra lenkene nederst i denne artikkelen. Dokumenter i papirversjon kan tilsendes etter nærmere henvendelse til kommunen.
 
Eventuelle merknader sendes Steinkjer kommune, Plan- og utredningstjenesten, postboks 2530, 7729 Steinkjer, eller som e-post til postmottak@steinkjer.kommune.no, innen 13.02.13.