Godtgjøringsreglement / skjemaer for reise og tapt arbeidsfortjeneste

 

Godtgjøringsreglement for folkevalgte i Steinkjer kommune- sist revidert 02.05.17

1. Generelt
Reglementet tar sikte på å yte en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats som ytes av de folkevalgte representanter, gi erstatning for tap av arbeidsinntekt samt å dekke de reelle utgifter forbundet med tillitsvervet.

2. Folkevalgte på heltid/deltid

2.1. Generelt
Alle folkevalgte gis godtgjøring. Godtgjøringsbeløp er omtalt for det enkelte verv. Representanter kan få avkortning i sin utbetaling ved manglende oppmøte jfr pkt 6. Folkevalgte har krav på å få dekt tapt arbeidsinntekt som følge av verv i Steinkjer kommune, det være seg i forbindelse med formelle møter eller andre oppdrag som folkevalgt/tillitsvalgt.

   I den forbindelse legges ett av to prinsipp til grunn;

  1. Folkevalgte som har definert frikjøp, kan frikjøpes til politisk arbeid som folkevalgt i Steinkjer kommune. Dvs. at man skal godtgjøres i den jobben man utfører. Uavhengig av vedkommendes inntekter i sivil jobbsammenheng.
  2. Folkevalgte får dekt tapt arbeidsfortjeneste fra ordinært arbeid, gjennom krav
    fremsatt til kommunen fra den enkelte folkevalgte, enten direkte eller gjennom sin arbeidsgiver.

2.2. Ordfører
Ordfører skal godtgjøres i 100 % stilling. Ordføreren skal godtgjøres jfr. kommunelovens § 42 om arbeidsgodtgjøring. Ordføreres godtgjøring settes til kr. kr. 837852,59 fra 01.01.2017 og justeres årlig i takt med lønnsutviklingen i kommunal sektor. Ordføreren gis verken fast- eller møtegodtgjørelse som leder eller medlem av utvalg, råd eller nemnder. Ordføreren opptjener sine pensjonsrettigheter i KLP's ordinære tjenestepensjonsordning.

2.3. Varaordfører
Varaordfører skal godtgjøres i 100 % stilling for vervet som varaordfører og som gruppeleder. Varaordførerens godtgjøring er fra 01.01.2017 kr. 542928,21 som varaordfører og kr. 77082,09,- som gruppeleder. Ordføreren opptjener sine pensjonsrettigheter i KLP's ordinære tjenestepensjonsordning.

Dersom varaordfører ikke er gruppeleder skal varaordfører godtgjøres i 80% stilling. Varaordføreren skal godtgjøres jfr. kommunelovens § 42 om arbeidsgodtgjøring. Varaordføreres godtgjøring, beregnes ut i fra 80 % av ordførers godtgjørelse. Varaordføreren gis verken fast- eller møtegodtgjørelse som leder eller medlem av utvalg, råd eller  nemnder. Det utbetales ikke tapt arbeidsfortjeneste til varaordfører.

2.4 Formannskapets medlemmer
Formannskapets medlemmer godtgjøres med 10% av 80% av ordførerens godtgjøring. I dette inngår også arbeid i valgstyret, klagenemnd og ad hoc utvalg.
I fastgodtgjørelsen til formannskapet inngår også dekning av utgifter for bruk av egen telefon. Formannskapets varamedlemmer gis en godtgjørelse på kr. 750,- pr. møte.

2.5. Gruppeledere
De politiske partienes gruppeledere i kommunestyret gis en godtgjørelse tilsvarende 10 % stilling. For grupper med kun en representant i kommunestyret godtgjøres    gruppeleder tilsvarende 5% stilling.  I tillegg gis 0,5 % for hver kommunestyrerepresentant partiet er representert med i kommunestyret. Gruppelederne skal godtgjøres jmfr. kommunelovens § 42 om arbeidsgodtgjøring. Gruppeledernes godtgjøring, settes til prosentsats av et grunnlag, som tilsvarer 80 %    av ordførers godtgjørelse. I dette inngår det også arbeid i valgnemnda.

I fastgodtgjørelsen til gruppelederne inngås også dekning av utgifter for bruk av egen telefon.
Parti Kr i hht ovennevnte i 2016:
Ap 121.333  Sp 127.891   FrP 72.143      SV 72.143      H 75.423      V 36.072      KrF 36.072      MdG  72.143

2.6. Hovedutvalg og kontrollutvalg
Hovedutvalgslederne inklusive kontrollutvalgets leder godtgjøre i 10 % stilling til politisk arbeid utover frikjøp i forbindelse med formelle møter. Hovedutvalgslederne skal godtgjøres jmfr. kommunelovens § 42 om arbeidsgodtgjøring. Hovedutvalgsledernes godtgjøring, settes til prosentsats av et grunnlag, som tilsvarer 80 % av ordførers godtgjørelse.

I fastgodtgjørelsen til hovedutvalgsledere inngår også dekning av utgifter for bruk av egen telefon. Hovedutvalgsledere som velges inn i ad hoc utvalg gis ikke ekstra møtegodtgjøring.

Medlemmene i hovedutvalg og kontrollutvalget gis en godtgjøring på kr 900,- pr møte
Fungerende møteleder dersom leder er fraværende, gis en godtgjøring på kr 1000,- pr møte

I fastgodtgjørelsen til hovedutvalgsledere inngår også dekning av utgifter til bredbånd og telefoni.

2.7. Andre utvalg
Utvalg leder/medlem:

Administrasjonsutvalg                                                                    400
Eldres råd                                                         600                        400
Husnemnda                                                      600                        400
Kommunestyrerepresentant                                                           400
Kontrollutvalget for skjenkesaker                      600                        400
Likestilling og mangfoldsutvalget                      600                        400
Overskattetakstnemnda for eiendomsskatt       600                        400
Rådet for funksjonshemmede                            600                       400

Samarbeidsutvalg ved skolene og barnehagene (kommunens oppnevnte representanter)      400

Skattetakstnemnda for eiendomsskatt (godtgjøring pr eiendom)

Steinkjer ungdomsråd

300

200

Steinkjer Innvandrerråd

600

400

Trafikksikkerhetsutvalget

600

400

I fastgodtgjørelsen til utvalg inngår også dekning av utgifter til bredbånd og telefoni.
Kommunestyrets faste representanter låner kommunal iPad så lenge de innehar vervet.

3. Pensjonsrettigheter, sykelønnsordning og feriepenger

3.1. Pensjon
Folkevalgte oppfyller innmeldingskravet til pensjonsordningen når vedkommende har en godtgjørelse som tilsvarer 1/3 av en full godtgjørelse (80% av ordførerens årsgodtgjøring).

3.2. Sykegodtgjørelse

Folkevalgte med fastgodtgjøring er arbeidstakere som i slike situasjoner er å anse som frilansere.  Kommunen er da ikke arbeidsgiver i folketrygdlovens forstand.

Ordfører og andre med fastgodtgjøring tilsvarende mer enn 50% verv, må ved sykdom kreve sykepenger direkte overfor NAV.  Kommunen dekker likevel de første 16 dagene (venteperioden) i sykemeldingsperioden, samt det mellomliggende beløp mellom normal godtgjøring og beløpet som dekkes fra NAV.

3.3. Feriepenger
Folkevalgte omfattes ikke av ferieloven, men årlig fritid tilsvarende ferielovens bestemmelser kan avvikles i samråd med ordføreren. For slik fritid utbetales ordinær månedsgodtgjørelse.

4. Utgiftsdekning – erstatning

4.1. Skyss- og kostgodtgjørelse
Skyss- og kostgodtgjørelse tilstås på reise etter kommunens regulativ. Skyssgodtgjørelse i forbindelse med utvalgsmøter gis etter gjeldende regulativ for kommunen og da generelt kun innenfor kommunens grenser. Det gis dersom avstanden er mindre enn 5 km ikke skyssgodtgjørelse i forbindelse med utvalgsmøter hvor møtegodtgjørelse gis. Parkering dekkes ikke i egen kommune.

Når tillitsvalgte oppholder seg utenfor kommunen for en kortere eller lenger periode i forbindelse med arbeid og skolegang dekkes utgiftene med heimreiser i forbindelse med møtedeltakelse. Reise foretas på rimeligste måte som om bruk av offentlige transportmidler som buss, båt, tog og fly. Kost- og overnattingsgodtgjørelse dekkes etter gjeldende regulativ for kommunene for reiser utenfor kommunen. Reiseregning leveres senest 1 måned etter at reisen har funnet sted.

4.2. Erstatning for tapt arbeidsinntekt
Det ytes i hht pkt 2.1 erstatning for tap av arbeidsinntekt som følge av vervet. Vedkommende må selv fremsette skriftlig krav om erstatning.

Ulegitimert krav:
For ulegitimert tap i ordinær inntekt og andre inntektstap som en følge av vervet, kan det etter regning utbetales erstatning med inntil kr. 750,- pr. dag. Full dekning gis for 7,5 timers fravær. Ved mindre fravær enn 7,5 timer kan det utbetales et forholdsmessig beløp etter den tid vedkommende må ha fri for å skjøtte vervet. Grupper som er uten fast lønnet arbeid skal også kunne gis erstatning i tapt arbeidsinntekt når disse må forsømme sine ordinære gjøremål for å ivareta sine tillitsverv. Som eksempel på slike grupper kan nevnes husmødre, personer under utdanning, pensjonister, frilansere m.v. 

Legitimert krav:

Legitimert tapt arbeidsfortjeneste (lønn og tapte feriepenger) i forbindelse med vervet godtgjøres av kommunen. Det settes et tak på kr. 3000 pr. dag.
Selvstendige næringsdrivende legitimerer inntektskravet ved fremleggelse av dokumentasjon på at kravet er reelt. Dokumentasjon framlegges uoppfordret ved innlevering av krav på tapt arbeidsfortjeneste. Dokumentasjon godkjennes av rådmannen.

Jordbruksutøvere/bønder som krever at jordbruksfradraget skal inngå i grunnlaget ved beregning av erstatning for tap av arbeidsinntekt for deltakelse i kommunale verv, må dokumentere dette fradraget. Dokumentert jordbruksfradrag tillegges netto skattbar inntekt ved beregning av erstatning for tap av arbeidsinntekt.

4.3. Erstatning for påførte utgifter som følge av vervet
Det kan ytes erstatning for påførte utgifter som følge av vervet med inntil kr 2.000,- pr dag. Vedkommende må selv fremsette krav om erstatning.
Påførte utgifter som følge av vervet og som kan dekkes etter denne bestemmelse, er bla. utgifter som;
Leiehjelp til pass av barn, pass og stell av eldre, syke og funksjonshemmede.
Reise og oppholdsutgifter for person som representanten må ta med til møtestedet fordi det ikke er mulig å skaffe avlastning.
Stedfortreder eller avløser i representantens yrke.

5. Utbetaling av godtgjørelse og erstatning

5.1. Utbetaling av fast godtgjørelse
Folkevalgte som godtgjøres på hel- og deltid, samt andre som har fast godtgjøring får årsgodtgjørelsen utbetalt som 12 like store deler.

5.2. Utbetaling av møtegodtgjørelse
Folkevalgte som mottar møtegodtgjørelser får som hovedregel utbetalt dette i desember og juni. Imidlertid kan folkevalgte kreve månedlige utbetalinger.

5.3. Utbetaling erstatning av tapt arbeidsinntekt.
Som hovedregel skal kravet leveres pr. mnd, og senest innen 3 mnd.

6. Fravær/reduksjon i fast godtgjørelse
Hvis folkevalgte har meldt forfall, eller vært fraværende fra mer enn 50 % av møtene bortfaller den faste møtegodtgjørelsen. Det gis da en godtgjørelse på kr 750,- pr møte. Imidlertid gjelder ikke dette hvis fravær som dekkes inn under pkt.3.2. Når forfallet er grunnet annet offentlig oppdrag, skal dette ikke føre til redusert godtgjørelse.

7. Kontorplass
Ordfører og varaordfører har egne kontor. Til forberedelse for andre folkevalgte for kommunale møter kan møterom på Rådhuset stilles til disposisjon.

8. Partistøtte og lignende
De partigrupper som er representert i Steinkjer kommunestyre tilkommer slik årlig stønad: Grunnstøtte: 2 % av ordførerens godtgjørelse.

Representantstøtte:
For de 3 første representantene pr. representant – 1,3 % av ordførerens godtgjørelse
For de neste 3 representantene (4-6) pr. representant – 1 % av ordførerens godtgjørelse
For de neste 3 representantene (7-9) pr. representant – 0,5 % av ordførerens godtgjørelse
For de resterende representantene (10-) pr. representant – 0,3 % av ordførerens godtgjørelse
Gruppestønaden utbetales partiene innen utgangen av januar hvert år.

9. Ettergodtgjørelse/etterlønn
Folkevalgte i verv på 60 % eller mer gis slik ettergodtgjørelse/etterlønn ved valgperiodens utløp:

  •  i 1 måned der som vedkommende gjeninntrer i tidligere stilling eller inntrer i ny stilling etter valgperiodens utløp
  •  i 3 måneder dersom vedkommende ikke inntrer i ny stilling etter valgperiodens utløp.

Dersom vedkommende trer inn i jobbsituasjon før angitt periode, opphører ettergodtgjøringen angitt i kulepunkt 1 og 2.

10. Fortolkninger og lignende
Spørsmål om fortolkning av reglementet og eventuelt uklarheter om reglementet legges fram for formannskapet.
Formannskapet avgjør også om formuleringen av dette reglementet på noe punkt skal endres for å klargjøre reglene.
Formannskapet gis fullmakt til å tolke reglementet og avgjøre tvilsspørsmål omkring dette reglementet med kommunestyret som ankeinstans.

 

Tips en venn Skriv ut