De frie inntektene (skatt, rammetilskudd og eiendomsskatt) ga merinntekter på til sammen om lag 20,5 millioner kroner. Den sterke veksten i skatteinntektene har vært rapportert gjennom fremlagte budsjettavviksanalyser i andre halvår 2018. Merskatteveksten i 2018 må ses som ekstraordinære inntekter og forventes ikke å påvirke det langsiktige inntektsnivået for kommunesektoren.

Kommunens pensjonskostnader viser 13,5 mill. kroner i mindre utgift i 2018 sammenlignet med budsjett. En god del av dette er inntektsføring av premieavvik som deretter avdras over de kommende sju årene. 

Netto kapitalutgifter viser mindre utgifter/merinntekter på om lag 3,8 mill. kroner. I tillegg er det en merinntekt på netto kr 5,4 mill. kroner knyttet til øremerket tilskudd ressurskrevende brukere 2017, regnskapsført i 2018.

Kommunens løpende drift (dvs. avdelingene oppvekst, helse, samfunnsutvikling og omsorg samt rådmannens budsjettområder og stabstjenestene) viste i 2018 et samlet mindre forbruk på 1,7 mill. kroner sammenlignet med revidert budsjett. De største økonomiske utfordringene er knyttet til økonomisk sosialhjelp, og tilpasset undervisning/spesialundervisning i skole og barnehage. Dette dekkes imidlertid inn gjennom positive resultater innenfor mange av de øvrige enhetene og avdelingene i kommunen.

Det samlede regnskapsmessige mindre forbruket gjør det mulig å styrke kommunens økonomiske buffer (disposisjonsfondet) ut over det som er avsatt pr. 31.12.18 (162 mill. kroner). Netto driftsresultatet for 2017 er 39,6 mill. kroner og utgjør 2,1 % av kommunens samlede driftsinntekter. Statlige myndigheter anbefaler at netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene bør minimum utgjøre 1,75 % over tid. Kommunen investerte 114 mill. kroner i bygg og anlegg i 2018. I tillegg kommer investeringer gjort av Steinkjerbygg KF.

Kommunens årsrapport for 2018 ferdigstilles i løpet av mars måned.

Regnskap og årsrapport for 2018 behandles av kommunestyret i møte 29.05.19 etter forutgående behandling i kontrollutvalg, hovedutvalg og formannskap.


Torunn Austheim
rådmann