Helseovervåkingen av hjortedyr (HOP) har for 2013 for elg, hjort og rådyr   har gitt ny og oppdatert kunnskap om forekomst og spredning av flått og hjortelusflue på landsbasis, og de innsamla parasittene vil bli nyttet til videre undersøkelser med tanke på innhold av ulike smittestoffer (virus, bakterier). Respiratorisk syncytial virus (BRSV) og Bovint corona virus (BCV) ble påvist i de fleste av de 28 kommunene som deltok.

I Steinkjer var det utdelt totalt 60 prøvesett for elg fordelt på 6 vald. 50 av prøvesettene ble sendt inn til Veterinærinstituttene. Steinkjer hadde dermed den mest vellykkede innsamlingen av alle kommunene. Resultatene av undersøkelsen av de 50 elgene viste:

  • Flått: Hos elg var prosentandelen dyr med påvist flått høg i Halden, Larvik, Lardal og Birkenes (36-72%), og låg i Trysil, Eidskog og Steinkjer (2-5%). Kun 1 dyr av de 50 undersøkte hadde flått. Det ble ikke påvist flått på elg fra Midtre Gauldal eller Verdal.

  • Hjortelus: forekomsten hav hjortelus var høyest i Eidskog og Halden (80-94%). Hjortelusfluer ble ikke påvist hos elg felt i Trysil. I Lardal og Larvik ble henholdsvis 29% og 56% elgene rapportert å ha hjortelusfluer, mot 11% i Birkenes. Ingen hjortelus ble funnet i Steinkjer.

  • Virus: De innsamla blodprøvene er undersøkt for antistoffer mot fem ulike virus: Alphaherpes-virus, Bovint virusdiaré virus, Bovint respiratorisk syncytial virus (BRSV), Bovint corona virus (BCV), og Parainfluensa-3 virus. BRSV og BCV ble påvist i de fleste undersøkte kommunene. I Steinkjer hadde 28 % av de undersøkte elgene antistoff mot BRSV virus, noe som er i overkant av gjennomsnittet for alle kommunene (25 %). Betydningen av dette må undersøkes nærmere

Påvisning av antistoffer er bare en indirekte måte å vise at en type virus er tilstede i hjorteviltbestandene, og vi vil gjennomføre oppfølgende molekylær-biologiske undersøkelser av de innsamla nesesvaberprøvene, med sikte på å identifisere/karakterisere selve viruset. Disse undersøkelsene er ressurskrevende og blir ikke avsluttet før tidligst høsten 2014.  Både BRSV og BCV virus er årsak luftveisinfeksjon og gjør lungevevet mer mottakelig for tilleggs-infeksjoner (sekundærinfeksjoner) med bakterier, noe som igjen kan resultere i alvorlig lungebetennelse. BCV viruset kan i tillegg forårsake tarminfeksjon.

 

 

Tabell 1. Antistoffer mot Bovint respiratorisk syncytial virus (BRSV) og Bovint corona virus (BCV) alle kommunen sett under ett 

 

Dyreart

BRSV          (%)

BCV         (%) 

 

Hjort

 

 

28*/165**       (17%)

 

14/163       (9%)

Elg

 

75/297          (25%)

9/246         (4%)

Rådyr

 

6/177           (3%)

19/176        (11%)

 

 

 

* Antall dyr med antistoffer/**antall dyr undersøkt

Oppsummering fra HOP 2014

Kart over kartlagte områder HOP 2014

Publikasjon HOP 2014

                                   

.                    Hjortelus.jpg

                     Ingen hjortelus i Steinkjer på elgen