De eiendommene som har vannmåler, er tilbakebetalingen basert på forbruket i 2014, mens de eiendommene som ikke har vannmåler, men i stedet blir beregnet etter areal, har fått en reduksjon i gebyrsatsen.

De kommunale vann, avløp og renovasjonsgebyrene skal dekke investerings- og driftskostnadene kommunen har på disse tjenestene.

Kostnadene innenfor selvkosttjenestene har blitt lavere enn prognosert, noe som i hovedsak skyldes lavere rentekostnader enn prognosert. Det "rammer" de to tjenestene med store investeringer, vann og avløp. Kommunen får derfor for høye inntekter i forhold til kostnadene. Derfor settes gebyrene innenfor vann og avløp ned, for å få balanse mellom inntekter og kostnader.

 

Knut Aurstad
Fagkonsulent Vann og avløp

Avdeling for Samfunnsutvikling