Fysio- og ergoterapi for voksne over 18 år - Dag- og døgnrehabilitering

DAGREHABILITERING

Målet er at personer med funksjonsproblemer skal oppnå best mulig funksjonsevne, selvstendighet og samfunnsdeltakelse. Enheten skal bidra til å fremme helse og livskvalitet innenfor tilgjengelige økonomiske rammer i henhold til lover og forskrifter.

Dagrehabilitering består av fysioterapeuter, ergoterapeuter, logoped og spes.sykepleier innen rehabilitering

Tjenesten tilbyr:
 • Vurderingsbesøk
 • Trening / behandling i grupper eller individuelt
 • Formidling av- og opplæring i bruk av tekniske hjelpemidler
 • Språktrening.
 • Hjelp til å fungere i egen bolig og råd og veiledning ved boligendring.
 • Hjelp til å mestre egen livssituasjon.
 • Undervisning og informasjon til pårørende og samarbeidspartnere.
 • Koordinere tverrfaglige tjenester gjennom blant annet Individuell plan og ansvarsgrupper.
 • Kreftfysioterapeut.
 • Syn- og hørselkontakt.
Hvordan få tjenesten? 
Ta kontakt med dagrehabiliteringen på tlf. 479 71 159 eller etterspør tilbudet via annet helsepersonell.
 
Kostnader
Egenandel etter takster for fysioterapi inntil egenandelsgrensen
Egenandel for taxi inntil egenandelsgrensen

DØGNREHABILITERING

Tjenesten skal bidra til at brukeren skal oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse sosialt og i samfunnet.

Døgnrehabilitering består av sykepleiere, hjelpepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logoped, lege og mottakskjøkken

Tjenesten omfatter:
Tilbudet blir gitt til personer som bor i Steinkjer kommune og som på grunn av funksjonsproblemer har behov for intensiv, tverrfaglig, målrettet og tidsavgrenset rehabilitering. Oppfølging etter sykdom, skade eller som et løft for å kunne fungere bedre fysisk, psykisk og sosialt.
 • Trening / behandling individuelt og i grupper på hverdager.
 • Formidling av- og opplæring i bruk av tekniske hjelpemidler.
 • Ombygging eller tilrettelegging av hjemmet.
 • Hjelp, råd og veiledning til å mestre egen livssituasjon.
 • Trening på dagliglivets gjøremål.
 • Språktrening
 • Koordinere tverrfaglige tjenester og videre oppfølging etter utskrivning gjennom blant annet samarbeidsmøter, individuell plan og ansvarsgrupper.
Hvordan få tjenesten? 
Skriftlig søknad sendes på eget skjema til Tildelingskontoret på rådhuset via distriktstjenesten, sykehus eller lege.
 
Kostnader
For de første 60 dagene betales det 160 kroner pr. døgn. Ved opphold utover 60 døgn gjelder forskrift om vederlag for opphold i institusjon.
 

Fysikalske institutter - Fysioterapeuter med kommunal avtale

Fysioterapeuter med avtale

Navn
Adresse
Telefon
E-mailadresse
Rita L Nonstad
 
Tor Ivar Gjellesvik
Nonstad fysioterapi
Steinkjer med.senter
Fyrgata 3, 7725 Steinkjer
93429035
 
99648679

rita.lund.nonstad@icoud.com

Toril Benum
 
Tore Nordmo
Steinkjer fysikalske
Steinkjer med.senter
Fyrgata 3, 7725 Steinkjer
74163400
 
 
Aud Ramberg
 
Friskgården rehab.sentral
7717 Steinkjer
74161061
 
 
 
Mads Krogstad
 
Steinkjer Psyko-
motoriske Institutt
Jacob Weidemannsgt 6
7713 Steinkjer
Åpningstider:
Mand - fredag :
08.00 - 16.00
 
91311375
 

 
Harald Fossvik
 
Care Steinkjer, Amfi
46986990
Eli Foosnæs
 
Lymfødemklinikken
Steinkjer med.senter, fyrgata 3, 7725 Steinkjer / Egge Rehabilitering
92220579
 
Øystein Bjørnes
 
Saga FT
97976089


Andre fysioterapeuter - uten avtale med Steinkjer kommunen (men evt.annen kommune)
Terje Saugestad Saga FT  (mandag/fredag)    tlf.915 12 231 Avtale med Vikna
Terje Hatling Campus Avtale med Verdal
Arild Ørjasæther Høvdinggården Avtale med Osen
Tom Ihlagsmoen Høvdinggården Avtale med Osen
Øystein Kristiansen 3T Avtale med Snåsa
Lena Bjørnback 3T Privat
Thomas Nordengen Saga FT (alle dager) tlf. 951 37 667 Privat
Aud Irene Aunvold Saga FT (tirsdag / torsdag) tlf. 979 37 161 psykomotorisk fysioterapeut Avtale med annen kommune
Siri Meldal Høvdinggården Privat
Eilen Austli Steinkjer akupunktur as Privat
Einar Stamnes Akufysio as Privat
Per Christian Thane

Steinkjerbakken osteopati

Privat
Kristin Svarva

Fysioterapeut og kiropraktor, Dampsaga Bad og Gym

kristin@svarva.no  tlf. 99 22 77 79

Privat

Fysio- og ergoterapi for barn og unge