Fysio- og ergoterapi for voksne over 18 år - Steinkjer rehabilitering

STEINKJER REHABILITERING

Rehabiliteringstjenesten vist i en pyramide

Vi holder til i Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus i 5.etg. og gir tilbud til personer over 18 år som trenger tverrfaglig oppfølging.

Hensikten med rehabilitering er å øke selvstendighet, mestring og aktivitet i dagliglivet. Vi jobber målretta, tverrfagglig og tidsavgrensa sammen med brukeren.

Tjenestene du finner hos oss er som følger:

 • Rehabilitering sengepost
 • Fysioterapi
 • Ergoterapi
 • Logopedi
 • Syns- og hørselskontakt
 • Frisklivsentral
 • Hverdagsrehabiliteringsteam
 • Ressurssenter for seniorer
 • Aktivitørtjenesten
 • Støtte—og fritidskontakttjenesten
 • Hjelpemiddelteknikere
 • Avtalefysioterapeutene

DAGREHABILITERING

Dagrehabilitering består av fysioterapeuter, ergoterapeuter, logoped og spes.sykepleier innen rehabilitering

Tjenesten tilbyr:

 • Vurderingsbesøk
 • Trening / behandling i grupper eller individuelt
 • Formidling av- og opplæring i bruk av tekniske hjelpemidler
 • Språktrening.
 • Hjelp til å fungere i egen bolig og råd og veiledning ved boligendring.
 • Hjelp til å mestre egen livssituasjon.
 • Undervisning og informasjon til pårørende og samarbeidspartnere.
 • Syn- og hørselkontakt.
Hvordan få tjenesten? 
Ta kontakt med dagrehabiliteringen på tlf. 479 71 159 eller etterspør tilbudet via annet helsepersonell.
 
Kostnader
Egenandel etter takster for fysioterapi inntil egenandelsgrensen
Egenandel for taxi inntil egenandelsgrensen

DØGNREHABILITERING

Tjenesten skal bidra til at brukeren skal oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse sosialt og i samfunnet.

Døgnrehabilitering består av sykepleiere, hjelpepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logoped, lege og mottakskjøkken

Tjenesten omfatter:
Tilbudet blir gitt til personer som bor i Steinkjer kommune og som på grunn av funksjonsproblemer har behov for intensiv, tverrfaglig, målrettet og tidsavgrenset rehabilitering. Oppfølging etter sykdom, skade eller som et løft for å kunne fungere bedre fysisk, psykisk og sosialt.
 • Trening / behandling individuelt og i grupper på hverdager.
 • Formidling av- og opplæring i bruk av tekniske hjelpemidler.
 • Ombygging eller tilrettelegging av hjemmet.
 • Hjelp, råd og veiledning til å mestre egen livssituasjon.
 • Trening på dagliglivets gjøremål.
 • Språktrening
 • Koordinere tverrfaglige tjenester og videre oppfølging etter utskrivning gjennom blant annet samarbeidsmøter, individuell plan og ansvarsgrupper.
Hvordan få tjenesten? 
Skriftlig søknad sendes på eget skjema til Tildelingskontoret på rådhuset via distriktstjenesten, sykehus eller lege.
 

Fysikalske institutter - Fysioterapeuter med og uten kommunal avtale

Fysioterapeuter med avtale

Navn
Adresse
Telefon
E-mailadresse
Rita L Nonstad
 
Tor Ivar Gjellesvik
 
Nonstad fysioterapi
Steinkjer med.senter
Fyrgata 3, 7725 Steinkjer
 

48273699

rita.lund.nonstad@icoud.com

Toril Benum
 
Tore Nordmo
Steinkjer fysikalske
Steinkjer med.senter
Fyrgata 3, 7725 Steinkjer

74163400

 
 
Aud Ramberg
 
Friskgården rehab.sentral
7717 Steinkjer
74161061
Mads Krogstad
 
Steinkjer Psyko-
motoriske Institutt
Jacob Weidemannsgt 6
7713 Steinkjer
91311375

Harald Fossvik
 
Fossvik fysioterapi
Care Steinkjer, Amfi
93425470
Eli Foosnæs
 

Lymfødemklinikken
Steinkjer med.senter, fyrgata 3,
7725 Steinkjer/Egge Rehabilitering
 
92220579
 

Øystein Bjørnes
 
Saga FT
97976089
Kristian Oldren

Malm fysioterapi 

46536327 koldren@gmail.com
Per Mikael Åkerlund

Follafoss fysioterapi

95735583 postmaster@follafysio.no 


Andre fysioterapeuter - uten avtale med Steinkjer kommunen (men evt.annen kommune)
Terje Saugestad Saga FT  (mandag/fredag)    
tlf.915 12 231
Avtale med Vikna
Terje Hatling Care. Tlf. 92223161 Avtale med Verdal
Arild Ørjasæther Høvdinggården, tlf. 98858408 Avtale med Osen
Tom Ihlagsmoen Høvdinggården, tlf. 4764518 Avtale med Osen
Gudrun Skjei Psykomotorisk fysioterapi,
Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus
lf. 47 97 11 53
Privat 2d/uke
Thomas Nordengen Saga FT (alle dager)
tlf. 95137667
Privat
Eilen Austli Steinkjer akupunktur as. Tlf. 48274563 Privat
Einar Stamnes Akufysio as, tlf. 93289455 Privat
Per Christian Thane

Steinkjerbakken osteopati, tlf. 91339860

Privat
Kristin Svarva

Fysioterapeut og kiropraktor,
Bygget ved Høvdinggården
legekontor, tlf. 99227779
kristin@svarva.no 

Privat

Fysio- og ergoterapi for barn og unge