Besøksadresse: Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus, Seilmakergata 10, 7725 Steinkjer
Postadresse: Seilmakergata 10, 7725 Steinkjer
Telefon: Via servicetorget 74 16 90 00.  
Kontakt fagansvarlig fysioterapeut: Tlf. 474 73 656
E-post: fysioergobarn@steinkjer.kommune.no  

Henvisningsskjema

Vi har periodevis studenter i praksis som deltar i virksomheten.
Ta gjerne kontakt med oss!

Hvem er vi?

Fysioterapeuter og ergoterapeuter med spesialisering på barn og unge.

Hva gjør vi?

 • Gir råd og veiledning om god motorisk utvikling
 • Vurderer funksjonsnivå i forhold til daglige aktiviteter
 • Bidrar med tilrettelegging av barns oppvekstmiljø i hjemmet, barnehagen, skole og fritid
 • Gir behandling og trening til barn og unge med funksjonshemming/funksjonsnedsettelse
 • Kartlegger behov for aktivitets/bevegelses/kognitive hjelpemidler
 • Samarbeider med andre tjenester om vurdering og oppfølging
 • Bidrar til igangsetting av ansvarsgrupper og Individuelle planer
 • Deltar i forebyggende arbeid på helsestasjonen
 • Deltar i skolehelsetjenesten

Hvem får hjelp?

Barn eller ungdom i alderen 0- 18 år som trenger fysioterapi og ergoterapi, kan få hjelp fra oss. De som får hjelp fra oss har ofte plager fra muskler og skjelett, eller de har problemer med å bevege seg, leke eller å delta i for eksempel fritidsaktiviteter. Vi gir tilbud til barn og unge bosatt i Steinkjer kommune.

Koordinator og individuell plan

Om du trenger hjelp fra flere ulike fagpersoner over lengre tid kan du ha rett på en koordinator.  Du kan også ha rett til å få laget en egen plan for arbeidet, denne planen kalles en individuell plan. 

Koordinatoren vil ha ansvaret for å styre arbeidet med å lage, iverksette og evaluere planen. Koordinatoren skal være din faste kontaktperson for alle tjenestene dine, og sørge for å følge deg opp. Han eller hun skal også sørge for at tjenestene dine blir koordinert, og skal sikre at dere har framdrift i arbeidet med individuell plan.

Du har fortsatt rett på en koordinator, selv om du ikke ønsker å ha en individuell plan.

Helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjonen

 • Fysioterapeutene deltar på alle 4 måneders grupper på helsestasjonen.
 • Vi følger opp alle nyfødte premature barn det første leveåret.
 • Vi følger ofte opp spedbarn med tendens til favorittside, og spedbarn som har andre utfordringer med sin bevegelsesutvikling.

Helsefremmende og forebyggende arbeid i skolen

 • Fysioterapeutene deltar i skolehelsetjenesten sammen med helsesykepleier og lege.
 • Vi ønsker å fremme helse, samt tilby tidlig behandling og/eller tiltak ved behov.
 • Vi gjør undervisning med tema fysisk aktivitet og psykisk helse.
 • Vi har bevegelsesgrupper for å styrke motorisk utvikling.
 • Vi har mulighet for drop in, der du som er elev kan komme innom oss på kontoret på skolen med det du lurer på.
 • Vi kan gi råd og veiledning om sittestilling.  

Hvem samarbeider vi med?

Barn/unge, foreldre, foresatte, familien, helsestasjonen, leger og annet helsepersonell, barnehager, skoler, spesialpedagoger, habiliteringstjenesten, fysioterapeuter, ergoterapeuter, NAV, PPT, barnevern, hjelpemiddelsentralen, med flere.