Permisjon fra opplæringen - informasjon og søknad

Opplæringsloven § 2-11 fastslår at når det det er forsvarlig, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to uker.

Vedtaksmyndigheten i saker som gjelder søknad om permisjon, er delegert til rektor. Vurdering av kortvarig fravær (inntil 2 skoledager) vurderes og behandles av kontaktlærer.

Det er nå utarbeidet kommunale retningslinjer og søknadsskjema som skal benyttes ved søknad om permisjon for elever. Retningslinjene omhandler blant annet informasjon og regler om saksbehandling og vurderingskriterier. Søknad om permisjon skal skje skriftlig, og ved søknader om permisjon utover 2 dager skal det fortrinnsvis benyttes eget skjema som er utarbeidet. Foresatte skal fylle ut del A og sende til elevens kontaktlærer.

Kortere permisjonssøknader (inntil 2 skoledager) kan meldes til kontaktlærer via meldingsbok, mail eller lignende. Nærmere rutiner for behandling av kortere permisjonssøknader kan fastsettes ved den enkelte skole.

Permisjon fra opplæringen

Søknadsskjema permisjon elever

Fravær

Elevene har møteplikt til alle timer på alle årstrinn. Dokumentert fravær i grunnskolen er bare permisjon innvilget av skolen eller sykdom.

Hovedregelen er at alt fravær på ungdomstrinnet skal føres på vitnemålet. For inntil 10 skoledager per skoleår kan en elev likevel kreve at fravær ikke skal føres på vitnemålet. Dette gjelder bare dersom fraværet skyldes helsegrunner som er dokumentert ved legeerklæring eller at skolen har innvilget permisjon.

Når elever har stort fravær kan det føre til at lærer ikke får et tilstrekkelig vurderingsgrunnlag.

(Opplæringsloven § 2-13 og forskrift til opplæringsloven kap.3)

Fritak fra aktiviteter

Eleven skal få fritak fra de delene av opplæringen i et fag som de mener strider mot egen religion eller eget livssyn. Foreldrene må melde fra om dette skriftlig til skolen.

Vi vil for øvrig understreke at kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) er et vanlig skolefag som normalt skal samle alle elever. Faget skal gi kunnskap og forståelse, ikke være forkynnende eller gi opplæring til en bestemt religion eller et bestemt livssyn. (Opplæringsloven §§ 2-3a og 2-4 )

Gudstjenester i skoletida

I Norge har mange skoler tradisjon for å la elever delta på gudstjeneste i skoletiden i forbindelse med høytider som blant annet jul og påske. Skolene er oppfordret til å legge til rette for at elevene skal kunne delta på skolegudstjenester i forbindelse med høytider.Utdanningsdirektoratet har tolket og presisert regelverket rundt gudstjenester i skoletida.

Fritak fra vurdering

Elever som er fritatt for vurdering med karakter skal ha vurdering uten karakter. Det er rektor som treffer vedtak om fritak fra vurdering med karakter.

Elever som oppholder seg i utlandet i mer enn to uker

Elever som oppholder seg i utlandet skrives ut fra skolen og inn igjen når de kommer tilbake. Årsaken til dette er at skolen ikke har ansvar for elever som oppholder seg i utlandet i mer enn to uker. 

Utdanningsdirektoratet har en egen side om regelverk for elever i utlandet.