I januar 2013 startet utprøving av modellen "fra bekymring til tidlig handling- oppfølging av barn/ungdom i Steinkjer kommune".

Nå er modellen evaluert og tilbakemeldingene tilsier at den må videreføres.

Dette fordi modellen oppleves som en god støtte og at det er positivt at det er utviklet en felles modell til bruk av alle tjenester som jobber med barn/unge og deres foreldre/foresatte. Det har også blitt kommentert at den må holdes i drift over lenger tid for å få den implementert. Modellen skal derfor også i fortsettelsen evalueres og i perioder "fryses". Elisabeth Jonassen, oppvekstsjef og Ingeborg Laugsand, helsesjef, og begge også representanter i styringsgruppa, er veldig klar på at alle som jobber med barn/ungdom og deres foreldre/foresatte har et ansvar for at modellen holdes i bruk.

Det er foretatt noen endringer etter evalueringa. Den største forandringen som er gjort handler om hvilket team trer inn når, og da spesielt i fht førskolebarn. Nå har styringsgruppa bestemt at forebyggende familieteam skal være for barnehagene, distriktsvise tverrfaglige team for barneskolene og sosped/spesped teamene på ungdomsskolene.

Alle barnehagene, PPT, barneverntjenesten, forebyggende familieteam, avlastningsboligen for barn, fysio- og ergoterapitjenesten, helsestasjon- og skolehelsetjenesten og NAV har vært med å utvikle modellen og evaluert den.

 

Hilde Lein