Forskning og utvikling (FoU)

Steinkjer kommune skal være en attraktiv samarbeidspartner og pådriver for økt samarbeid om FoU-aktivitet på tvers av sektorer.

Både kunnskapsaktører, næringsliv, andre offentlige aktører og frivillige/ sivilsamfunnet i regionen viser vilje og evne til å delta i FoU-aktivitet for bedre nærings- og samfunnsutvikling sammen med kommuneorganisasjonen.

Steinkjer kommune og våre samarbeidspartnere skal både utvikle ny, og ta i bruk eksisterende, forskningsbasert kunnskap.

Målet er å oppnå gevinster i form av en framtidsrettet kommuneorganisasjon, økt lokal verdiskaping og bærekraftig utvikling (sosialt, økonomisk og miljømessig) innen både offentlig administrasjon nærings- og samfunnsliv.

Se våre programområder

Se vårt FoUI-system

Se vår Strategi for forskning og utviklingForskningsnyheter
 

Hva tenker frivillige om framtidig samarbeid med kommunen?

31.05.17

Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) lanserer nå en spørreundersøkelse blant alle som bidrar med frivillig innsats for barn og unge i nye Steinkjer kommune (dvs. Verran og Steinkjer). Innbyggere i vår region er norgensmestre i frivillighet, og kommunen ønsker innspill på hvordan vi kan samarbeide bedre. Kontaktperson hos TFoU er Lisa Ekmann.

Modeller for samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor (OFFRI), Prosjektledere Håkon Sivertsen og Lisa Ekmann

Sterkt forskerteam deltok på formannskapets strategisamling

24.04.17

Formannskapets årlige samling sist uke hadde FoUI i fokus. På disse samlingene deltar formannskapet, hovedutvalgsledere, rådmannens ledergruppe og hovedtillitsvalgte. Samlingen er ikke et beslutningsforum, men gir en samlet mulighet til å gå i dybden på utvalgte tema.

Formannskapets strategisamling 2016

Pilot i arbeidet med nye løsninger innen økonomiplanlegging og virksomhetsstyring

23.03.17

Steinkjer kommune samarbeider med firmaet Framsikt, som utvikler produkter og tjenester for kommunesektoren innen økonomiplanlegging og virksomhetsstyring.

Framsikt illustrasjonsfoto

Steinkjer kommune har vært med på å utvikle en ny modell for folkehelsearbeid

13.03.17

Gjennom innovasjonsprosjektet " Fra kunnskap til handling, fra handling til kunnskap" har Steinkjer kommune, sammen med Vikna og Malvik kommune, deltatt og vært med på å utvikle en metode for å utvikle og forbedre måtene vi jobber på, uavhengig av fagområde.

Trygghetsskapende forbrukerteknologi testes i Velferdsteknologisk lab. ved Egge Helsetun

27.02.17

Velferdsteknologiske utstyrsenheter skal kunne kommunisere både med hverandre og med en helse- og omsorgstjeneste, i henhold til Continua-rammeverket.

Illustrasjon Aktiv Respons

Modeller for samskaping og innovasjon

26.01.18

Steinkjer kommune, sammen med Noen AS er initiativtakere til et FoU‐prosjekt om samfunnsentreprenørskap, som driftes av KS. Andre partnere er Friskgården i Steinkjer, Trondheim kommune, Jodacare, Arendal kommune og gateentreprenørene. Gjennom casestudier skal prosjektpartnerne utvikle og implementere modeller og verktøy for samskapning mellom ulike sektorer, både kommuner, samfunnsentreprenører, frivillig sektor og andre relevante aktører. Modellene skal vurdere organisatoriske, juridiske, finansielle, politiske og kulturelle forhold.

Illustrasjonsfoto prosjekt samskaping KS

Festival på Dampsaga kulturhus 22. september

23.09.16

Kafédialog om samfunnsdeltagelse, historien bak en nasjonalskatt, en reise til Paris i Doktor Proktors tidsbadekar og møte med pionerer innen moderne datateknologi i The imitation game. Alt dette kan du oppleve under årets forskningsdager på Steinkjer.

Logo Forskningsdagene

Ledelse i spagaten. Hva forklarer innovasjonsarbeid i kommunene?

16.08.16

Lillian Hatling og Torgunn Sollid publisert sin avhandling ved studiet Master of Public Administration ved Handelshøjskolen i København - en casestudie av kommunene Rissa og Steinkjer. Målet deres har vært å forstå hva som fremmer og hemmer innovasjonsarbeid i en lokal kontekst, og om det er forskjeller mellom kommunene. 

Illustrasjon endring

Aktører fra Steinkjer bidrar til nasjonal kokebok for sosialt entreprenørskap

15.11.16

Kommunal og moderniseringsdepartemenetet er i ferd med å lage en kokebok for nye samarbeid mellom offentlig sektor og sosiale entreprenører.

Illustrasjon kokebok for sosialt entreprenørskap

Steinkjer som levende laboratorium for tingenes internett

22.06.16

En ny webløsning med globalt potensiale er testet ut i velferdsteknologisk laboratorium ved Egge helsetun i Steinkjer. 

Illustrasjon Nornir Real Time Web