Kommunereform
Regjeringen vil styrke lokaldemokratiet og gjennomfører en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Alle landets kommuner er invitert til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner.

Kommunestyret behandla 25.03.d.å hvilke samarbeidsrelasjoner som skal utredes.  Det jobbes med å tenke i retning Inn-Trøndelagsregionen dvs. Inderøy, Verran, Steinkjer og Snåsa som en kommune.  I tillegg åpnet kommunestyret for også å utrede en løsning som kan inkludere Verdal, Namdalseid og eventuelt andre, dersom disse kommunene ønsker det.

Hvordan dette temaet skal følges opp ble drøftet.

Økonomisk handlingsrom
Steinkjer kommune er en av to kommuner som er med i et forsknings- og utviklingsprosjekt for å sikre og gi handlingsrom innenfor egen økonomi.  Firmaet Framsikts verktøy kan brukes til å lage analyser i forhold til hvordan vi drifter kommunen og hva det innebærer for kostnadsnivået. Kommunestyret fattet følgende vedtak etter at budsjettavviksanalysen for januar og februar 2015 var lagt frem:

"Kommunestyret er bekymret over kommunens økonomiske stilling i 2015. Det er positivt at driften i alle avdelinger så langt er i balanse, men andre forhold har likevel medført at rådmannen foreslår å bruke tilnærmet alle reserver i 2015- opplegget allerede nå tidlig på året. Det ser ut til å bli en stor skattesvikt også i 2015, og det er foreløpig usikkert om noe av denne vil bli kompensert. Det er også mange andre usikre faktorer knyttet til kommunens drift videre.

På denne bakgrunn ber kommunestyret rådmannen om å bremse opp ressursbruken i kommunen, blant annet med kraftig innstramning i innkjøpene og vakansekrav ( med utgangspunkt i tidligere handtering av vakansekrav i kommunen). Kommunestyret ber også rådmannen om å utrede andre mulige kostnadskutt for inneværende år, og fremme forslag om dette så raskt som mulig."

Framsikts verktøy brukes blant annet for å følge opp i forhold til dette vedtaket.


Kari Aarnes
kontorsjef