I henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 varsles oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i fm. realisering av Yttervikbakken boligområde på Vellamelen. Det er i forbindelse med denne utbyggingen behov for å utbedre deler av Brattbergsvegen for å ivareta trafikksikkerheten i området. Eksempler på aktuelle tiltak: utbedring/utretting av vegen fra fv.17 til ovenfor samfunnshuset, fortau fra bygdesentralen til samfunnshuset, asfaltering og belysning, tilrettelegging av parkeringsplass vis-à-vis bygdesentralen. Andre tiltak kan være aktuelle.

Evt. innspill til utbyggingsavtalen sendes:
Steinkjer kommune, plan- og utredningstjenesten, postboks 2530, 7729 Steinkjer, eller som e-post til postmottak@steinkjer.kommune.no.

Frist for innspill er 25.3.2015.