Skjemaer for reise, tapt arbeidsfortjeneste og møtegodtgjøring

Reiseregning
Reiseregningsskjema folkevalgte
- Les følgende veiledning for utfylling av skjemaet (pdf) 


Tapt arbeidsfortjeneste
 - Bruk registeringsskjema ved innlevering av krav.
 - Tapt arbeidsfortjeneste skal være dokumentert fra arbeidsgiver og vise lønnstrekket for det aktuelle tidsrommet.
 - Det skal også framgå om det er med eller uten feriepenger.
 - Det er ikke tilstrekkelig å framskaffe opplysninger om dagslønn eller timelønn fra arbeidsgiver.
Til skjemaet


Møtegodtgjøring
Møtegodtgjøring i kommunestyre, formannskap, hovedutvalg og faste utvalg utbetales to ganger i året etter oppmøte som blir registrert av sekretæren.  Du trenger ikke her å levere eget skjema.  For ad-hocutvalg og råd der det  blir opplyst om det, brukes vedlagte skjema som skal attesteres av sekretær i utvalget før det halvårsvis leveres politisk sekretariat. 
Utbetaling skjer senest 12.08 og 12.01 hvert år.


Til skjemaet

Taushetserklæring folkevalgte

Samarbeidsutvalgsmøter - godtgjørelsesskjema

Politisk valgte medlemmer i samarbeidsutvalgene fyller selv inn datoer før møter og får oppmøte attestert av sekretar i møtene.
Skjemanen leveres politisk sekretariat på rådhuset hvert halvår.  Utbetaling skjer senest 12.08 og 12.01 hvert år.

Til skjemaet

Styrevervregisteret

Styrevervregisteret er opprettet av KS som et webbasert register der folkevalgte, ansatte og styremedlemmer kan registrere informasjon om sine verv og økonomiske interesser.

Før den enkelte som vil la seg registrere kan legge inn opplysninger om verv og interesser, må vedkommende først være registrert med nøkkelinformasjon som navn og organisasjonstilknytning.

Les mer om styrevervregisteret her.

Les din e-post på webmail

Folkevalgtbasen - kontaktinformasjon til landets ordførere og stortingsrepresentanter

Råd, utvalg og legater - medlemmer 2019 - 2023

Her finner du oversikten over alle råd og utvalg.

(Da er ikke kommunestyre, formannskap og hovedutvalgene med. De er i en egen oversikt) 

 

Medlemmer i kommunestyre, formannskap og hovedutvalg 2019 - 2023

Intensjonsavtalen - sammenslåingen av Steinkjer og Verran

Nye og reviderte hefter fra KS

KS har revidert heftene Håndbok for ordførere, møtet er satt, folkevalgtes rettigheter og plikter, folkevalgtes arbeidsgiveransvar og anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll.

Se mer om dette på KS sin nettside